•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون عمران و شهرسازی
    ماده واحده : با توجه به الزامات و استانداردهای زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی در خصوص مواد شیمیایی و میکروبی، شهرداری مشهد موظف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای آزمایشگاه ها یا مراکزی که ...
    ماده واحده :‌ با عنایت به مصوبات شماره 3174/3/ش مورخ 16/06/89 و 2517/90/3/ش مورخ 07/06/90 شورای اسلامی شهر مشهد، ضمن تصویب طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه به شرح نقشه های پیوست (مصوب کمیسیون ماده ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد