• 0 4

   با عنایت به ماده 45 آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مقدس مشهد که بیان می‌دارد: کمیسیون‌ها می‌توانند پیشنهادهای خود را به عنوان طرح ارائه نمایند و به استناد قانون حمایت از حقوق معلولین، مصوب 20/12/96 و مجموعه مقررات ملی ساختمان، نظریه زیر که در پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون حقوقی به تاریخ 20/12/1397 به تصویب رسیده است، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضور ارسال میگردد.
   نظریه کمیسیون: جانبازان و افراد دارای معلولیت، از جمله گروه‌های مهم جامعه هستند که حضور مؤثر و فعال آنان در فضاهای اجتماعی، اقتصادی و  ... به دلیل شرایط خاص جسمی یا روانی، مستلزم همدلی و همکاری سایر اجزای اجتماع است. در سالهای اخیر تأمین امنیت، توانمندسازی و بهره‌مندی این قشر از همه ظرفیت‌ها و امکانات اجتماعی و زمینه‌سازی برای فعالیت، حضور و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفته است. قانون‌های بالادستی، از جمله قانون حمایت از معلولان و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن نیز با همین هدف و منظور تصویب شده که بیانگر اهمیت این موضوع بوده و الزاماتی را برای دستگاه‌های اجرایی و سایر سازمان و نهادها برای حمایت از افراد دارای معلولیت ایجاد کرده است. از همین رو و به منظور تحقق  اهداف گفته شده و همچنین اجرایی شدن تکالیف تعیین شده برای شهرداری مشهد مقدس و ضرورت پیگیری عملیات اجرایی آن، طرح زیر به تصویب رسید:

   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور تحقق و فراهم نمودن دسترس‌پذیری همه اماکن و فضاهای عمومی شهری برای  جانبازان و افراد دارای معلولیت و در راستای اجرایی نمودن قوانین مرتبط در این خصوص، به ویژه تکالیف مقرر در قانون حمایت از حقوق  معلولین، مصوب 20/12/96 و همچنین در راستای برنامه عملیاتی 1٣٩٧-1٤٠٠ شهرداری مشهد مقدس، با تشکیل ستاد شهر قابل دسترس برای همه، ذیل حوزه شهردار با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های معماری و شهرسازی، عمران، حقوقی، حمل و نقل، خدمات شهری، برنامه‌ریزی، فرهنگی، سازمان‌های مردم نهاد مربوط(2نفر) و شورای شهر (یک نفر به عنوان ناظر) نسبت به اجرایی نمودن یندهای زیر اقدام نماید:
   ۱- اجرای ضوابط مناسب‌سازی در کلیه ساختمان‌ها، پروژه‌های مشارکتی، پروژه‌های موضعی و موضوعی، و فضاهای شهری (اعم از ساختمان‌های اداری ستاد، مناطق و نواحی شهرداری، پارک‌ها، فرهنگ‌سراها، فضاهای ورزشی، پیاده‌روها، پیاده‌راه‌ها، و ...) و شبکه حمل و نقل عمومی
   تبصره- شهرداری مکلف است ظرف مدت ۳ ماه سازوکار لازم جهت کنترل ضوابط مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر حسن اجرای بند ۱ را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
   ۲- تعریف و تدوین کدهای ساختمانی مرتبط با کاربری‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی (گروه ج و د) به منظور تدقیق ضوابط مناسب‌سازی محیط‌ها برای افراد دارای معلولیت در طرح تفصیلی، CI Table و سایر اسناد ملاک عمل
   ۳- تعریف مجموعه مقررات ملی ساختمان، مبحث مناسب‌سازی محیط برای جانبازان و افراد دارای معلولیت در نقشه‌های الزامی پیش‌نویس مجوزات ساختمانی
   تبصره- با توجه به مسئولیت قانونی مهندسین ناظر مذکور در مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مربوطه، شهرداری مکلف است سازوکاری تدوین نماید تا در صورت دریافت گزارش مهندسین ناظر مبنی بر عدم رعایت مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای جانبازان و افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی، از صدور گواهی‌های عدم خلاف ساختمان یا پایان‌کار بهره‌برداری تا زمان رفع نقص جلوگیری نماید.
   ۴- آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندی در راستای تحقق حقوق شهروندی جانبازان و افراد دارای معلولیت، تحقق دسترس‌پذیری، برابرسازی فرصت‌ها و برابری همگان با به کارگیری تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در شهرداری با مشارکت مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای مردمی برای همیاری افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف خدماتی
   ۵- تهیه بانک اطاعاتی کامل از نیازهای جانبازان و افراد دارای معلولیت و نقشه دموگرافی شهری از آن، با مشارکت افراد دارای معلولیت، خانواده آنها، نهادها، سازمان‌های عمومی و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط در راستای تحقق شهر دسترس‌پذیر
   ۶- تهیه بانک اطلاعاتی ممیزی بناها و فضاهای شهری با اولویت فضاها، بناها و ساختمان‌های مسکونی گروه ج و دال از منظر ضوابط شهرسازی
   ۷- تهیه و تدوین برنامه راهبری، اولویت‌بندی و تعیین زمان‌بندی برای اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (در حوزه وظایف شهرداری) و ارائه گزارش عملکرد اجرای این مصوبه در فواصل ۶ ماهه به شورای اسلامی شهر
   ۸- هماهنگی و استفاده از توان و امکانات سایر مراجع، نهادها، انجمن‌های مردم نهاد مرتبط و خیرین در راستای اجرای این مصوبه
   ۹- پیش‌بینی بودجه جهت اجرای برنامه راهبردی اجرای قانون حمایت از حقوق جانبازان و افراد دارای معلولیت در اعتبار سالانه همه دستگاه‌های زیرمجموعه شهرداری بنا بر مأموریت تعریف شده برای آن دستگاه
   ۱۰- مناسب‌سازی ساختمان‌های ستادی مناطق، ساختمان‌های شهرداری مرکز (ساختمان جدید و قدیم)، و ...
   ۱۱- ارائه مشوق‌های مادی و معنوی (مانند اعطای نشان عالی شهروندی) برای مشارکت کنندگان، و در صورت لزوم تنظیم و نقدیم لوایح مناسب در این خصوص به شورای اسلامی شهر

rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved