• 0 10

   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود با توجه به برگزاری فراخوان شناسایی و جذب سرمایهگذار جهت احداث یک واحد زبالهسوز شهری و برگزیده شدن شرکت CALSANO-CNIM در این فراخوان و تایید تواناییهای فنی سرمایهگذار (شرکت CALSANO-CNIM)  توسط کارشناسان صندوق جهانی توسعه شهرها (FMDV)، پس از دوره پیشبرد ذکر شده در تبصره 6 ماده واحده حاضر، نسبت به انعقاد قرارداد سرمایهگذاری احداث سیستم زبالهسوز شهری به روش B.O.O.T (طراحی و ساخت، مالکیت، بهرهبرداری، واگذاری) با شرایط فنی و شرایط قراردادی مورد توافق طرفین به شرح ذیل و مستندات پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) اقدام نماید.

   1-  میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در این پروژه حدود 275 میلیون یورو میباشد که توسط سرمایهگذار اعلام گردیده است.

   2-  قالب قرارداد پیشنهادی به صورت B.O.O.T (طراحی و ساخت، مالکیت، بهرهبرداری، واگذاری) و منطبق با چهارچوب موافقتنامه مشارکت عمومی-خصوصی انتشار یافته توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.

   3-  دوره ساخت سیستم، 3 سال شمسی و مدت بهرهبرداری پیشبینی شده در قرارداد B.O.O.T توسط سرمایهگذار، 20 سال شمسی میباشد.

   4-  زمان انتقال سیستم به شهرداری، ابتدای سال بیست و یکم بهرهبرداری بوده و نیروگاه در شرایط مناسب و در حال کار (مورد تایید شهرداری) به قیمت یک یورو به شهرداری تحویل و انتقال مالکیت داده خواهد شد.

   5-  تحویل زباله شهری طبق شرایط کمی و کیفی مندرج در جدول فرم تدقیق پیشنهاد (به پیوست) که به تایید سرمایهگذار نیز رسیده است، بر عهده شهرداری است.

   6-  استاندارد گازهای خروجی از کوره مطابق با استانداردهای مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده و قابلیت اجرای استاندارد مطابق با آخرین نسخه استاندارد آلایندگی اروپا (EU2010/75) را دارا میباشد.

   7-  سرمایهگذار شرکت (CALSANO-CNIM) هیچگونه مبلغی به عنوان بهای پذیرش زباله با گیت فی در طول دوره بهرهبرداری درخواست نمینماید به عبارتی با گیت فی صفر موافق میباشد.

   تبصره 1: تمامی مسئولیتهای پیگیری دریافت مجوزات و قراردادها با ارگانهای مربوطه به عهده سرمایهگذار میباشد (از جمله مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و قرارداد فروش برق با وزارت نیرو و سایر مجوزات موضوع این قرارداد) و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال فروش برق و یا قیمت آن در طول دوره بهرهبرداری نخواهد داشت.

   تبصره 2: مساحت زمین مورد نیاز برای اجرای طرح حدود 10 هکتار (ترجیحاً در مجتمع صنعتی بازیافت شماره یک سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد) است که شهرداری آن را طی قراردادی به صورت عاریه با حفظ حق مالکیت شهرداری به مدت 23 سال شمسی در اختیار سرمایهگذار قرار خواهد داد (کروکی حدودی و نقشههای زمین پیشنهادی به پیوست است).

   تبصره 3: میزان آب مصرفی فرآیند سیستم پیشنهادی 70 متر مکعب در روز میباشد که تأمین آن به عهده شهرداری و هزینههای تأمین آن به عهده شرکت (سرمایهگذار) میباشد.

   تبصره 4: در خصوص خاکستر ته کوره (Bottom Ash)، سرمایهگذار مسئولیت جمعآوری، حمل و  تحویل آن به محل دفن منتخب شهرداری را بر عهده میگیرد و دفن خاکستر مذکور بر عهده شهرداری میباشد.

   تبصره 5: در خصوص خاکستر معلق یا غبار کوره (Fly Ash)، سرمایهگذار مسئولیت جمعآوری، تثبیت (بیخطرسازی جهت حمل و دفن، مطابق با استاندارد مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست ایران)، حمل و تحویل آن در محل دفن منتخب شهرداری را بر عهده میگیرد و دفن آن خاکسترها بر عهده شهرداری میباشد.

   تبصره 6: دوره پیشبرد قرارداد فوق 6 ماه شمسی میباشد و طرفین متعهد میگردند در طول این دوره نسبت به انعقاد قرارداد دوران قطعیت سرمایهگذاری و قراردادهای اجاره زمین و تحویل پسماند اقدام نمایند و سرمایهگذار متعهد میباشد پس از ابلاغ مصوبه فوق از سوی شهرداری، مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال را به عنوان تضمین دوره پیشبرد انعقاد قرارداد B.O.O.T تا موعد امضای قرارداد، در اختیار شهرداری مشهد قرار دهد. ضمناً در صورت توافق طرفین، دوره فوقالذکر به مدت 6 ماه دیگر قابل تمدید میباشد. بدیهی است شهرداری مشهد متعهد است در طی دوره ذکر شده در این تبصره، با هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری هیچگونه مذاکره و یا تعهدی در خصوص این پروژه نداشته باشد.

   تبصره 7: در صورت استنکاف سرمایهگذار از تعهدات فوق، یا عدم آگاهی و عدم پذیرش انعقاد قرارداد نهایی پس از اخذ مجوز شورای محترم اسلامی شهر جهت انعقاد قرارداد، شهرداری نسبت به ضبط ضمانت نامه بدون هیچگونه قید و شرطی به نفع خود اقدام نموده و سرمایهگذار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

   تبصره 8: متن کامل قراردادهای موضوع این مصوبه و شرایط دقیق آن، پس از طی دوره پیشبرد مذکور در تبصره 6 ماده واحده حاضر و اخذ تاییدیه از شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و مراجع مربوطه احتمالی، اجرایی خواهد شد.

   تبصره 9: در صورت عدم صدور مجوز از سوی شورای محترم اسلامی شهر، هیچگونه حقی برای سرمایهگذار ایجاد نخواهد شد و هیچ خسارت آتی نیز از طرف سرمایهگذار قابل مطالبه نخواهد بود.

    

rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved