• 0 1

    متن لایحه:

   ماده 1- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور افزایش پارکینگ‌های سطح شهر و رفع معضل کمبود محل پارک خودرو، نسبت به اعطای مشوق‌های لازم جهت احداث پارکینگ مازاد بر نیاز در کاربری‌های مختلف واقع در محدوده نقشه پیوست و برابر جداول ضمیمه (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) به شرح ذیل اقدام نماید.

   1- تامین پارکینگ در کاربری‌های مختلف تا 20 درصد تعداد پارکینگ لازم و مصوب برای پروژه اصلی و نیز حداقل 10 محل پارک بیشتر از نیاز پروژه مربوط، مشمول عنوان پارکینگ مازاد بر نیاز نبوده و مازاد بر مقادیر مذکور به شرط داشتن دسترسی مجزا، مستقل و مورد تایید هیات پارکینگ مناطق شهرداری، می تواند جزء پارکینگ مازاد بر نیاز محسوب گردد.

   2- تشخیص، تطبیق و تایید نهایی درخواست احداث یا بهره‌برداری پارکینگ به عنوان پارکینگ مازاد و پیشنهاد نوع و میزان مشوق‌ها در صلاحیت کمیته فنی سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری می‌باشد.

   تبصره 1- حضور نماینده معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در جلسات کمیته مذکور الزامی است.

   تبصره 2- در صورت تغییر در ضوابط پروژه، می‌بایست مجوز کمیسیون ماده 5 شورای‌ عالی معماری و شهرسازی اخذ گردد.

   تبصره 3- مشوق‌های مذکور شامل موارد ذیل می‌باشد که با توجه به توجیه اقتصادی و شهرسازی، موقعیت جغرافیایی، حجم محل پارک احداثی مازاد بر نیاز و سایر عوامل تاثیر‌گذار، توسط کمیته مذکور یک یا چند مورد از موارد زیر به شورای اسلامی شهر پیشنهاد خواهد شد.

   الف-  افزایش بهره برداری اعیان

   ب- افزایش تراکم

   ج- تبدیل عوارض به عوارض پایه

   تبصره 4- مشوق‌های پیشنهادی کمیته فوق‌الذکر می‌بایست به تایید کمیسیون اموراقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برسد.

   3- احداث پارکینگ مازاد بر نیاز با رعایت شـروط مفاد این مصـوبه، معاف از پرداخت کلیه حقوق شـهرداری در خصـوص پارکینگ مازاد می‌باشد.

   4- مالک می‌بایست ضـمن انعقاد قرارداد رسـمی، حق انتفاع از پارکینگ مـازاد بر نیاز را به صورت رقـبی و برای مدت 30 سال از زمان بهره‌برداری پارکینگ مذکور، به شهرداری واگذار ‌نماید.

   تبصره 1- در صورت عدم بهره برداری و یا هرگونه تغییر کاربری پارکینگ مازاد (در طی مدت 30 سال قرارداد حق انتفاع)، کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های ناشی از این مصوبه لغو و حقوق مربوطه، به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.

   تبصره 2- موضوع پارکینگ مازاد بر نیاز و قرارداد حق انتفاع می‌بایست در تمام گواهی‌های صادره ملک اعم از گواهی‌های نقل و انتقال واحدهای مجموعه و ... درج گردد و انتقال رسمی واحد‌های پروژه به غیر، منوط به اخذ رضایت‌نامه محضری از خریدار، در دفترخانه اسناد رسمی (متصدی ثبت نقل و انتقال) در خصوص قبول واگذاری حق انتفاع از پارکینگ‌های مازاد بر نیاز به شهرداری مشهد می‌باشد.

   5- استفاده همزمان از سایر مصوبات تشویقی در خصوص موارد مرتبط امکان پذیر نمی باشد.

   6- مشوق‌های مذکور شامل پروانه‌های ساختمانی می‌شود که پس از ابلاغ قانونی این مصوبه صادر می‌گردند.

   تبصره 1- مصادیق موضوع ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ مشمول این مصوبه نخواهند بود.

   تبصره2- پروژه‌هایی که از مشوق این مصوبه استفاده نموده‌اند، مجاز به واگذاری پارکینگ‌های پروژه به عنوان کسری پارکینگ سایر پروژه‌ها نمی‌باشند.

   ماده 2- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور تشویق شهروندان در راستای تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز در کاربری‌های مختلف در سطح شهر مطابق بندها و تبصره‌های ذیل اقدام نماید.

   1- در راستای اجرای تبصره‌های 2 و 3 ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، ساختمان‌های کهنه و قدیمی در صورت نوسازی و تجدید بنا، به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا (صدور گواهی پایانکار بهره‌برداری)، مشمول عوارض نوسازی نخواهند بود و بهای اعیانی پارکینگ‌های اختصاصی در هر ساختمان در حد مجاز پروانه (در کلیه پروانه‌های ساختمانی اعم از پروانه احداث بنا، توسعه بنا، تجدید بنا و ...) در احتساب عوارض نوسازی منظور نخواهند شد.

   2- به منظور تشویق شهروندان و مالکان جهت تامین سرانه‌های فضاهای عمومی در ساختمان‌ها و زیربناها، فضاهای مشاعی، فضاهای پارکینگ و انباری در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی مربوطه، فقط از پرداخت عوارض صدور پروانه معاف می‌باشند. در خصوص سایر موارد، ضوابط طرح تفصیلی مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

   تبصره 1- در مجتمع‌های تجاری، سطح زیر بنای نمازخانه و خدمات مربوط به آن اعم از سرویس‌های بهداشتی و وضوخانه، جزء تراکم ساختمانی مجاز محسوب و از پرداخت هرگونه عوارض صدور پروانه معاف می‌باشند.

   تبصـره 2- در صورتی که تخلفات ساختمانی بیش از 5 درصد از زیربنای مجـاز باشد، کلیه امتیازات بند و تبصـره فـوق‌الذکر به استثنـای معافیت‌های پارکینگ، لغو می‌گردد و در زمان دریافت گواهی پایانکارساختمانی، به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌شود.

   3- در راستای افزایش فضای پارکینگ و امکان استفاده بهینه از فضای پیلوت به این منظور، احداث سرویس بهداشتی به میزان 4 مترمربع در فضای باز و همچنین احداث انباری به ازای هر واحد مسکونی 4 مترمربع در پشت بام مجاز می‌باشد.

   4- در صورتی که پلاک، شامل هر یک از شرایط عدم امکان احداث پارکینگ باشد و در زمان پایانکار بهره‌برداری، نسبت به افزایش تعداد واحد اقدام نماید، صرفا تعداد واحد افزایش یافته نسبت به پروانه، تخلف ساختمانی محسوب می‌شود.

   5- معافیت‌های مربوط به پارکینگ شامل فضای رمپ غیر مسقف و خارج از سطح اشغال مجاز نمی‌باشد، احداث رمپ غیر مسقف و خارج از سطح اشغال بیش از 10% طول رمپ به عنوان تخلف محسوب می‌شود.

   6- بهره‌برداری به صورت پارکینگ از فضای باز قابل احتساب به عنوان پارکینگ، در حد سطح اشغال مجاز پلاک امکان‌پذیر می‌باشد. 

   7- استفاده از فضای باز طبقه همکف، برای تامین شعاع گردش و دسترسی خودروها به پارکینگ مجاز می‌باشد.

   8- افزایش سطح اشغال زیرزمین به استثناء طبقات منهای یک و منهای دو، برای احداث پارکینگ، تأسیسات زیرساختی، سرویس‌های بهداشتی، انباری و سایر موارد مرتبط در کلیه کاربری‌ها تا 80 درصد و معافیت تراکمی فضای افزایش یافته نسبت به سطح اشغال مجاز در کلیه کاربری‌ها و در تمام گروه‌های ساختمانی قابل اعمال می‌باشد.

   9- شهرداری مشهد مقدس و شرکت ترافیک هوشمند الیت مکلف است در راستای استفاده از ظرفیت فضای باز محوطه مدارس در ساعات تعطیلی آن، برای تامین جای پارک خودرو زائرین و شهروندان در محدوده‌های پرترافیک شهری، ظرف مدت 6 ماه ضمن برنامه‌ریزی و ارائه آمار مدارس مناسب برای این طرح، نسبت به تنظیم تفاهم نامه‌ای با مدیرکل آموزش و پرورش اقدام نمایند.

   10- این مصوبه از تاریخ ابلاغ، جایگزین مصوبه‌های شماره 9402/93/4/ش مورخ 20/08/1393 و شماره 7609/93/4/ش مورخ 08/07/1393 شورای اسلامی شهر می‌شود.

rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved