•  
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس

   آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس

   مصوب شورای اسلامی شهر مشهدمقدس
   تاریخ سند : ۱۳۸۳/۰۳/۰۱
   شماره نامه : -
   مفاهیم وتعاریف دراین آئین نامه به جای هریک ازواژه های زیر عنوان خلاصه شده مقابل آن به کاربرده می شود. 1- شورای اسلامی شهر مشهد –شورای اسلامی شهر 2- جلسه علنی شورای اسلامی شهر – جلسه ...

    

   مفاهیم وتعاریف
   دراین آئین نامه به جای هریک ازواژه های زیر عنوان خلاصه شده مقابل آن به کاربرده می شود.
   1- شورای اسلامی شهر مشهد –شورای اسلامی شهر
   2- جلسه علنی شورای اسلامی شهر – جلسه شورا
   3- اعضای اصلی شورای اسلامی شهر – عضو
   4- محل برگزاری جلسات علنی شورا – تالارشورا
   5- کمیسیونهای دائمی شورای اسلامی شهر – کمیسیون
   6- قوانین ومقررات پیشنهادی اعضای شورای اسلامی شهر باحداقل سه امضا- طرح
   7- پیشنهادات شهرداری وسایر دستگاههای اجرائی جهت تصویب – لایحه
   8- جلسات قانونی شورا که مصوبات آن لازم الاجرا می باشد- جلسات رسمی
   فصل اول
   کلیات
   محل وطرز تشکیل جلسات شورای اسلامی شهر درمشهد وهیات رئیسه آن
   ماده 1: محل شورای اسلامی شهر مشهد ساختمان شورای اسلامی شهرمشهد می باشد وهیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمی شورا رسمیت ندارد مگر درمواردی که قانون پیش بینی دیگری کرده باشد.
   ماده 2:اولین جلسه هردوره شورا ظرف یک هفته بعد ازقطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار ویا سرپرست فرمانداری وباحضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو وبه منشی گری دونفر ازجوانترین اعضا تشکیل وبرای رسمیت کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند وآن را امضا می نمایند.
   (( من دربرابر کلام ا... مجید ,‌به خداوند متعال سوگند یاد می کنم وبا تکیه برشرف انسانی خویش تعهد می نمایم که درحفظ امانت وانجام هرچه بهتر وظایفم وخدمت به مردم کوشا باشم وقانون اساسی وسایر قوانین ومقررات کشور را درچهارچوب وظایف واختیارات خود مراعات نمایم ودرهمه زمینه ها عدالت وانصاف را درنظر داشته ومادام که درشورای اسلامی شهر عضویت دارم دررعایت صرفه وصلاح وپیشرفت امورشهر وشهرداری اهتمام نمایم.))
   تبصره 1 – پیروان اقلیتهای دینی رسمی ,‌این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
   تبصره 2- هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود موظف است درابتدای اولین جلسه حضور درشورا به ترتیب مذکور درمتن ماده سوگند یاد نماید.
   ماده 3- دراولین جلسه شورا ,‌ پس ازانجام مراسم تحلیف ,‌ اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده وازبین خود با رای مخفی یک رئیس ,‌یک نائب رئیس و حداقل یک منشی ویک خزانه داربرای مدت دوسال انتخاب ومراتب را صورتجلسه می نمایند. انتخاب اعضا هیئت رئیسه ازشورا حداکثر ظرف یک هفته بعد ازقبول استعفا توسط شورا ویا خروج عضو وبرای همان منصب برگزارخواهد شد .
   تبصره 1- شورا موظف است بلافاصله پس ازقطعیت یافتن خروج عضو ازشورا مراتب را به فرمانداری ذیربط به طور کتبی گزارش دهد تافرماندار ازعضو علی البدل شورا با احتساب رای وی دعوت به شرکت درجلسات وصدور کارت شناسایی بنماید.
   تبصره 2- انتخاب رئیس یا اعضاء جدید هیئت رئیسه آنها برای مدت باقیمانده ازدوسال رسمیت خواهد داشت .
   ماده 4 : جلسات شورا باحضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد وکلیه تصمیمات شورا با اکثریت مطلق حاضرین درجلسه معتبر است مگر درمواردی که قانون پیش بینی دیگری کرده باشد.
   تبصره 1 – رئیس شورا باید دراداره امورشورا آئین نامه را اجرا نموده وضمن احترام به حقوق اعضا اصل بی طرفی را رعایت نماید.
   تبصره 2- رئیس شورا می تواند حتی درهنگام حضور خود اداره جلسات رسمی شورا را برعهده نایب رئیس بگذارد.
   ماده 5- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیراعم ازعضو یا غیرعضو شورا ندارند.
   ماده 6- اعضای شورا براساس مسئولیت خود متعهد وملزم به حفظ حیثیت وشئون شورا ورعایت نظم واجرای مفاد این آئین نامه می باشند.
   تبصره : هرجلسه شورا با تلاوت آیاتی چند ازقرآن مجید آغاز خواهد شد.
   فصل دوم
   کمیسیونها ,‌کمیته ها ,‌بررسی لوایح وطرحها درشورا
   کمیسیونهای دائمی ونحوه انتخاب اعضای آنها درابتدای هردوره
   ماده 7- به منظور بررسیهای کارشناسی اصلاح وتکمیل مواردی که درراستای انجام وظایف قانونی به عهده شورای اسلامی شهر گذاشته شده است کمیسیونهایی تشکیل می شود.
   ماده 8- عناوین ووظایف کمیسیونهای دائمی که برحسب وظایف ارگانها وسازمانهای وابسته به شهرداری وامورمدیریتی شهر مشهد تشکیل می شود دراین آئین نامه تعیین شده است .
   اعضای شورا برحسب سوابق واطلاعات وبا رعایت اولویت ها به عضویت این کمیسیونها انتخاب می شوند . هرکمیسیون می تواند با تصویب اکثریت اعضا برای مشاوره ازصاحبنظران دعوت کند .
   تبصره 1- هریک ازاعضای شورا موظف است برحسب سوابق واطلاعات وبا رعایت اولویتها دریکی ازکمیسیونهای دائمی عضویت داشته ودرصورت تمایل درکمیسیونهای دیگر نیز با حق رای عضویت داشته باشد.
   تبصره 2- اعضای کمیسیونها به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا به مدت یکسال انتخاب می شوند بگونه ای که هرکمیسیون 3 تا 5 عضو داشته باشد.
   ماده 9- پس ازتقسیم اعضای شورای اسلامی شهر درکمیسیونهای مربوطه ,‌هرکمیسیون با حضور حداقل دوسوم اعضای خود تشکیل وفورا” یک رئیس ,‌یک نایب رئیس ویک منشی با اکثریت نسبی برای مدت یکسال انتخاب می نماید منشی هرکمیسیون مخبر آن نیز خواهد بود.
   ماده 1.- جلسه کمیسیونها با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد تصویب تصمیمات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء حاضرین خواهد بود.
   ماده 11- هرعضو درراس هرششماه می تواند ازطریق هیئت رئیسه تقاضای تغییرکمیسیون ویا عضویت درکمیسیون جدیدی را بنماید. این جابجائی با موافقت اعضا کمیسیون ذینفع وبا تصویب شورای اسلامی انجام می گیرد.
   ماده 12- کمیسیونهای شورا برای جلسات خود باید دفتر ثبت صورتجلسات داشته وصورتجلسات به امضاء اعضا اعم ازمخالف یا موافق برسد . دفاتر مذکور توسط منشی تهیه وقبل ازثبت اولین صورتجلسه , صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات به امضا رئیس کمیسیون وحسب مورد ,‌اعضا کمیسیونهای مربوط می رسد. صورتجلسات کمیسیونها باید به گونه ای تنظیم شود که درآن تاریخ ودستورکارهرجلسه واسامی اعضا حاضر وغائب وآرای مثبت ومنفی اعضا مربوط به هریک ازموضوعات به همراه خلاصه مفیدی ازبحث وگفتگوی حاضرین وتصمیم یا تصمیمات متخذه ومصوب آمده باشد.
   ماده 13- هرکمیسیون می تواند حداقل یک نفر دبیر اداری مناسب ازمیان کارمندان شهرداری داشته باشد تااموراداری مربوطه را ازقبیل ارتباط با هیئت رئیسه ,‌ادارات شورا وکمیسیونها و کمیته ها ,‌تنظیم وتوزیع مراسلات وضبط مذاکرات وبایگانی اوراق وپرونده ها وسرعت جریان اموردفتری وتهیه صورتجلسات وسایر اموررا عهده دار باشد .
   ماده 14- کمیسیونهای دائمی شورا عبارتند از:
   1- کمیسیون امورفنی ,‌عمرانی وطرح ریزی شهری ( مهندسی عمران وشهرسازی )
   2- کمیسیون فرهنگی واجتماعی (‌اجتماعی ,‌فرهنگی , تفریحی ,‌ورزشی وامورجوانان )
   3- کمیسیون برنامه , بودجه واموراداری ( طرح و برنامه ,‌اموراقتصادی ,‌امورمالی ,‌اموراداری , محاسبات وبودجه ,‌درآمدهای شهرداری ,‌تشکیلات ,‌امورحقوقی ,‌امورآموزشی وقراردادها )
   4- کمیسیون امورحمل ونقل وخدمات شهری ( حمل ونقل ,‌ ترافیک ,‌تراموا ,‌اتوبوسرانی ,‌خدمات ,‌پارکها وفضای سبز )

   ماده 15- رئیس شورا مکلف است به محض وصول لوایح و طرحهای یک فوریتی و عادی به دبیرخانه شورا، به کمیسیونهای مربوطه ارجاع دهد و دراولین جلسه علنی شورا اعلام نماید. درخصوص لوایح و طرحهای یک فوریتی، به تشخیص رئیس شورا، مدت زمان بررسی به کمیسیونهای مرتبط اعلام میگردد. درخصوص طرحها، همزمان یک نسخه ازطرحها برای اطلاع شهرداری ها و دستگاههای ذیربط با تشخیص رئیس شورا ارسال می گردد.
   تبصره 1- درمورد لوایح وطرحهایی که موضوع آنها به چند کمیسیون ارتباط دارد رئیس شورا ( پس ازمشخص شدن کمیسیون اصلی وفرعی ),‌مواد مربوطه به کمیسیونهای فرعی را نیز به آنها ارجاع می دهد . کمیسیونهای فرعی ظرف ده روز گزارش خود را پیرامون قسمتهای مربوطه تهیه وبه کمیسیون اصلی ارسال می نمایند.این مدت با موافقت کمیسیون اصلی تاده روز دیگر قابل تمدید است تامجموعا” به انضمام گزارش کمیسیون اصلی برای طرح درجلسه علنی شورا تقدیم گردد.
   تبصره 2- درشورا گزارش کمیسیون اصلی قرائت می گردد ودرمواردی که نظرات کمیسیون فرعی با مصوبات کمیسیون اصلی متفاوت باشد درهرمورد مانند پیشنهادهای اصلاحی نخست منشی کمیسیون فرعی توضیح داده وپس ازصحبت اعضاموافق ومخالف درآن مورد رای گیری می شود .
   تبصره 3- هرطرح پیشنهادی ازجانب اعضا می بایستی حداقل سه امضا داشته وبا قوانین ومقررات موضوعه مغایرت نداشته باشد .
   تبصره 4 : نامه دستگاههای خارج از شهرداری و سازمانهای تابعه آن ، درصورت تصویب هیات رئیسه شورا درحکم لایحه تلقی و ارجاع می گردد.

   ماده 16- گزارش رد یا تصویب ,‌تغییر ,‌یا تکمیل هرطرح یا لایحه ارجاع شده به کمیسیون باید ظرف مدتی که ازطرف رئیس شورا با توافق کمیسیون مربوطه معین واعلام می شود وحداکثر آن بیش ازیک ماه ازتاریخ وصول به دفتر کمیسیون نخواهد بود به شورا داده شود .
   تبصره 1- ملاک تاریخ وصول ,‌ثبت دردفتر کمیسیون است .
   تبصره 2- درصورت تخطی کمیسیون ازتاریخ مورد نظر حداقل سه تن ازاعضای شورا یا شهرداری ویا دستگاه ذیربط حق دارند ازشورا تقاضا نمایند که به کمیسیون مربوطه درمورد تاخیر درپاسخ کتبا” تذکر دهد درصورتیکه یک هفته پس ازتذکر کمیسیون بازهم اقدامی ننماید رئیس شورا باید آن را دردستورجلسه قراردهد .حق تقدم طبق ماده مربوط به دستور هفتگی شورا تعیین خواهد شد.
   تبصره 3- پیرامون لوایح وطرحهای مفصل با موافقت وهماهنگی هیئت رئیسه وکمیسیون مربوطه این مدت قابل تمدید می باشد این تمدید درهرحال نباید بیش ازیک مرتبه وطولانی تراز یک ماه باشد مگر با موافقت شورا.
   ماده 17- هرماه گزارش کارهای کمیسیونها به هیات رئیسه شورا داده می شود تا خلاصه آن درتابلوی اعلانات نصب ویا تکثیر وبه اطلاع دیگر اعضا رسانده شود .
   ماده 18- تمامی اسناد واوراق مربوطه به امور کمیسیونها وصورت مذاکرات آنها درمحل دبیرخانه کمیسیون براساس آئین نامه طبقه بندی اسناد نگهداری شده وانتقال آنها به بیرون ممنوع است.
   ماده 19- تمامی مذاکرات درجلسه شورا علنی وقابل انتشار وپخش برای افکار عمومی است ویک نسخه کامل ازصورت مذاکرات شورا نزد واحد قوانین شورا وپخش برای افکار عمومی است ویک نسخه کامل ازصورت مذاکرات شورا نزد واحد قوانین شورا بایگانی خواهد شد .
   تبصره یک : حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود.
   تبصره دو : انتقال اسناد و مدارک شورا به بیرون ممنوع می باشد.
   تبصره سه : درصورت تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار ویا سه نفر ازاعضا شورای اسلامی شهر وموافقت اکثریت مطلق اعضاء حاضر شورا می تواند جلسه غیرعلنی تشکیل دهد.
   ماده 2.- درمورد لوایح وطرحهایی که ارتباط اساسی آن با کمیسیون معینی روشن نباشد وجنبه های مختلف داشته باشد ,‌هیات رئیسه می تواند کمیسیون موقت که افراد آن ازطرف کمیسیونهای مربوطه انتخاب می شوند تشیکل دهد تاطرح ولایحه ارجاعی را مطالعه وبررسی نماید . این کمیسیونها نیز مانند دیگر کمیسیونها ازمیان اعضای خود یک رئیس ,‌یا نایب رئیس ویک منشی انتخاب خواهند کرد .
   تبصره 1- درصورتی که طرحها ولوایح به دوکمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد هیات رئیسه کمیسیون مشترک تشکیل خواهد داد .
   تبصره 2- درجلسات کمیسیونها که درآنها پیشنهادات مرتبط با شهرداری بررسی می شود ,‌حضور شهردار یا نماینده وی بدون حق رای وبرای ادای توضیحات بلامانع است .
   تبصره 3- کمیسیونها موظفند ازشهردار یا نماینده وی به جهت حضور درجلسات کمیسیون دعوت بعمل آورند.
   تبصره 4- گزارش کارشناسی کمیسیونها درمورد طرحها ولوایح ارجاعی 48 ساعت قبل ازطرح درشورا تکثیر ودراختیاراعضا قرارگیرد.
   ماده 21- درمورد مسائل مهم وحساس که برای شهرمشهد پیش می آید وکمیسیون ویژه ای برای رسیدگی وگزارش ضرورت پیدا می کند به پیشنهاد پنج نفر وتصویب شورا این کمیسیون تشکیل می شود . اعضای کمیسیون ویژه بین 3 تا 5 نفربوده ودرجلسه علنی با رای مخفی وبا اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهند شد.
   فصل سوم
   جلسات رسمی شورا ولزوم حضور اعضا
   ماده 22- اعضا شورا باید به موقع جهت شرکت درجلسه علنی شورا حضور یابند.
   ماده 23- عضوی که شش جلسه متوالی ویا دوازده جلسه غیرمتوالی ازجلسات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه به تشخیص شورا دریکسال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد .
   تبصره : درصورتیکه شورا به علت فوت استعفا ویا سلب عضویت ( اخراج ) بیش ازیک سوم مجموع اعضای اصلی و علی البدل فاقد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شود براساس مواد ماده 31 قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد .
   ماده 24 – حداکثر مدت برای جلسه رسمی 4 ساعت است که ممکن است یکسره ویا بافاصله تنفس باشد مگر درموارد ضروری به پیشنهاد رئیس وتصویب شورا .
   اداره جلسات علنی شورا وعده حضار
   ماده 25- تشکیل جلسات رسمی وعلنی ورعایت ترتیب مذاکرات واجرای آئین نامه وحفظ نظم جلسه طبق این آئین نامه به عهده رئیس جلسه است ,‌جلسات شورا بعد ازاولین جلسه ,‌بصورت عادی هرماه دوبار درمحل شورا تشکیل خواهد شد .
   تبصره 1 : شورا درصورت درخواست کتبی استاندار یا فرماندار که مشتمل برزمان ,‌دستور وضرورت تشکیل جلسه باشد ,‌موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است . همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار وبا تشخیص خود بصورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد .
   تبصره 2: با تقاضای مکتوب حداقل سه تن ازاعضا وتصویب شورا جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد .
   دستورجلسات ,‌ حد نصاب رای گیری ونطق های پیش ازدستور
   ماده 26 : دستور هفتگی شورا باید به ترتیب وصول لوایح وطرحها ازکمیسیونها ازطرف هیئت رئیسه تنظیم گرددلوایح وطرحهای اولویت دار به تقاضای پنج نفر ازاعضا ویا هیات رئیسه خارج ازترتیب وصول دردستور هفتگی شورا قرار می گیرد درصورت تعدد تقاضاها تشخیص اولویت با هیات رئیسه خواهد بود .
   تبصره : طرحها ولوایح فوریت دار ازاین قاعده مستثنی بوده وتابع ماده مربوطه است .
   ماده 27- درهرجلسه رسمی حداکثر دونفر ازاعضا براساس نوبت لیست هیئت رئیسه می توانند هریک حداکثر به مدت ده دقیقه ,‌مطالب خود را قبل ازدستور به اطلاع شورا برسانند.
   تبصره 1: تهیه لیست ناطقین پیش ازدستور ماهیانه وبه قید قرعه توسط هیات رئیسه تعیین می شود .
   تبصره 2 : هریک ازناطقین پیش ازدستور می تواند تمام ویا حداقل 5 دقیقه ازوقت خود را به فرد دیگری واگذار نماید .
   مقررات مربوط به مذاکرات جلسه علنی شورا
   ماده 28- اعضا شورا موظفند قبل ازاخذ تصمیم نهایی پیرامون موضوع یا موضوعاتی که دردستور کارجلسه قرارگرفته است بحث وبررسی بعمل آورند . به همین منظور به ازاء هرنفر مخالف یک نفر موافق نیز حق صحبت به میزان برابر وبه مدتی که رئیس شورا تعیین می نماید خواهد داشت . درموقع استیضاح ,‌شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقین ومخالفین ازخود دفاع نماید .
   تبصره : درصورت صحبت خارج ازموضوع توسط ناطقین ,‌ رئیس جلسه به آنها تذکر خواهد داد ودرصورت دونوبت تذکر خروج ازموضوع ,‌درنوبت سوم ,‌رئیس جلسه می تواند ناطق را ازادامه نطق منع کند .
   ترتیب ومدت نطق
   ماده 29- ترتیب ومدت نطق به شرح ذیل است :
   1- برای مجموع اظهارات مخالفین ویا مجموع اظهارات موافقین درمورد اصل هرلایحه وطرح ونیز برای توجیه لوایح وطرحها وتوضیحات مخبر کمیسیون ونماینده شهرداری 45 دقیقه .
   2- درمورد تقاضای کفایت مذاکرات وپیشنهاد مسکوت ماندن یا افزایش مدت شور برای یک لایحه یا طرح درجلسه علنی رای گیری به عمل می آید وتصمیم اخذ شده بلافاصله توسط رئیس جلسه به اجرا گذاشته خواهد شد . ( یک مخالف ویک موافق هرکدام پنج دقیقه ).
   3- مذاکرات مربوط به لایحه بودجه سالیانه شهرداری اصلاح ومتمم آن ازمقررات فوق مستثنی می باشد .
   4- درصورت توهین به مقامات اجرائی یا حاضرین درهمان جلسه یا درجلسه بعد بدون رعایت نوبت به آنها تا1. دقیقه اجازه نطق دردفاع ازخود داده خواهد شد .
   ماده 3. – رئیس جلسه قبل ازختم هرجلسه روز وساعت تشکیل جلسه بعد را اعلام می نماید
   ماده 31- درصورت تشنج و بی نظمی درهرجلسه شورا رئیس ,‌جلسه را به مدت 15 دقیقه به عنوان تنفس تعطیل می نماید . درصورت بروز مجدد بی نظمی ,‌رئیس جلسه را ختم وآنرا به روز دیگری موکول می نماید .
   فصل چهارم
   نحوه شوردرمورد لوایح وطرحها
   ماده 32- امضاکنندگان طرحها پس ازاعلام وصول طرح توسط هیئت رئیسه حق استرداد امضای خود را ندارند . غیبت بعضی امضا کنندگان مانع ازاعلام طرح درجلسه علنی شورا نخواهد بود.
   ماده 33-زمان مطرح شدن هرطرح یا لایحه درجلسه علنی شورا ازطریق هیئت رئیسه باید به شهردار رسما” اطلاع داده شود تا شهردار یا نماینده وی درجلسه علنی حضوریافته وازلایحه دفاع یا درمورد آن اظهار نظر کند .
   ماده 34- بطور کلی تمام لوایح وطرحها ( باستثناء آنها که قید دوفوریت داشته ودوفوریت آن مورد تصویب قرارمی گیرد ) نیاز به بررسی قبلی درکمیسیون مربوطه دارد ویک شوری خواهد بود مگر آنکه ازطرف هیات رئیسه رسیدگی به طرح یا لایحه بصورت دوشوری ( درکلیات وجزئیات ) ضروری تشخیص داده شود .
   تبصره 1- چنانچه طرحی درکمیسیون رد شده باشد به هنگام طرح گزارش رد ,‌یک نفر ازاعضای امضاکننده می تواند دردفاع ازطرح صحبت کند .
   تبصره 2- گزارش کمیسیون درغیبت مخبر ,‌ توسط رئیس کمیسیون ارائه خواهد شد .
   تبصره 3- پیشنهاد حذف بردیگر پیشنهادها اولویت دارد.
   تبصره 4- اگر پیشنهاد حذف مربوط به یکی ازمواد آئین نامه داخلی شورا باشد رای دوسوم اعضای شورا برای تصویب لازم است. ( به جز درهنگام اصلاح کلی وسالیانه آئین نامه )
   تبصره 5 : طرح یا لایحه ای که رد یا تصویب شده است وازتاریخ آن 6 ماه نگذشته است برای بررسی ورای گیری مجدد رای 3/2 ازاعضاء شورا برای تصویب آن لازم است .
   « الحاق یک تبصره به ماده 34 آئین نامه داخلی شورا به شماره 4724/2/ش مصوب 26/9/82»
   تبصره 6 : شهردار ویا نماینده تام الاختیار وی درزمان بررسی لوایح درجلسات شورا درصورتی که نظر شهرداری درکمیسیون تغییر نموده باشد حق ارائه پیشنهاد جدید را خواهد داشت و دررابطه با طرحهای پیشنهادی اعضای شورا نیز این حق برای شهردار یا نماینده وی محفوظ خواهد بود.
   شور درلایحه بودجه وقراردادها
   ماده 35- تمامی لوایح بودجه اعم ازبودجه کل چند دوازدهم ,‌متمم ویا اصلاحیه آن یک شوری بوده ودرهنگام طرح آن جلسات علنی شورای شهر شهر بلا انقطاع درکلیه ایام هفته به جز ایام تعطیل رسمی وروزی حداقل چهارساعت منعقد وتازمانی که مذاکره وشور پایان نیافته ورای شورا اخذ نشده است ازدستورخارج نشده ودراین مدت هیچ لایحه وطرح دیگری مطرح نمی شود.
   تبصره 1: شهرداری می بایستی بودجه کل پیشنهادی سال آینده را تاقبل ازپانزدهم آذرماه سال جاری به شورا تقدیم نماید . وشورا حداکثر تا اول اسفند بودجه را تصویب وابلاغ خواهد کرد بودجه شهرداری شامل بودجه موسسات وسایر سازمانهای وابسته نیز خواهد بود.
   تبصره 2 : تفریغ بودجه شهرداری هرسال تاآخر اردیبهشت ماه سال بعد به شورا تسلیم وشورا باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی وتصویب نماید.
   فصل پنجم
   ترتیب تقدم لوایح وطرحها ومسکوت ماندن آنها
   ماده 36 - لوایح وطرحها به سه قسم است . عادی ,‌ یک فوریتی ودوفوریتی لوایح وطرحهای عادی پس ازاعلام وصول به کمیسیونهای مربوطه ارجاع می گردد . لوایح وطرحهای یک فوریتی آن است که پس ازتصویب فوریت آن درجلسه علنی شورا بلافاصله دراولین جلسه علنی بعدی دردستور کارشورا قرارگرفته ونقطه نظرات کمیسیونها واعضا شورا درهمان جلسه مورد بررسی قرار می گیرد . طرحها ولوایح دوفوریت دارد دراولین جلسه پس ازوصول مورد بررسی قرارگرفته ودرمورد آنها تصمیم گیری به عمل می آید . ( درمورد طرحهای دوفوریتی مرتبط با شهرداری همزمان 48 ساعت قبل یک نسخه ازطرح برای شهرداری فرستاده شود )
   تبصره 1 – طرحها ولوایح فوریت دار اعم ازیک فوریتی ودوفوریتی باید حداقل 48 ساعت قبل ازجلسه علنی به دبیرخانه شورا واصل گردد درصورت تصویب دوفوریت یک طرح تالایحه رسیدگی به آن بلافاصله با حضور شهردار یا نماینده وی آغاز می شود عدم حضور شهردار یا نماینده وی موجب توقف بررسی نخواهد شد.
   تبصره 2- یک فوریت طرح یا لایحه نیازمند تصویب اکثریت مطلق حاضرین جلسه علنی ودوفوریت یک طرح یا لایحه محتاج تصویب دوسوم اعضای حاضر درجلسه است .
   تبصره 3-به شهرداری مشهد اجازه داده می شود لوایحی را که موضوع آنها بخشودگی،تخفیف ویا واگذاری زمین به اشخاص درعوض زمین تملک شده آنهابوده ومبلغ آن تاسقف بیست میلیون ریال باشد ومورد تایید کمیته های نظارتی مناطق هم قرارگرفته است را بصورت دوفوریتی به شورا ارائه نماید.« مصوب 146/2/ش مورخه 16/2/83 »
   ماده 37 – اعضای شورا حق دارند با پیشنهاد حداقل سه نفر کتبا” تقاضای مسکوت ماندن طرح یا لایحه واصله به شورا را بنماید.
   دراین قبیل موارد پس ازتوضیح یکی از پیشنهاد دهندگان به مدت پنج دقیقه وپاسخ آن ازطرف یک مخالف به مدت پنج دقیقه رای گرفته می شود . مدت مسکوت ماندن طرح یا لایحه باید درهمان جلسه مشخص شود .
   تبصره : تقاضای مسکوت ماندن برای هرلایحه وطرح فقط برای یک مرتبه ممکن است بعمل آید .
   ماده 38- اخطار راجع به منافی بودن لوایح وطرحها یا سایر موارد با قانون اساسی ,‌مقررات جاری ویا آئین نامه داخلی شورا براظهارات دیگر مقدم است ومذاکرات درموضوع اصلی را متوقف می کند . ( حداکثر ظرف مدت پنج دقیقه )
   فصل ششم (انواع اخذ رای )
   ماده 39 – اخذ رای درشورا به سه طریق انجام می گیرد.
   1- بالابردن دست ( تعداد آرای موافقین ومخالفین مهم است ورای ممتنع وجود ندارد)
   2-رای گیری علنی با ورقه ( افرادی که رای مخالف وموافق وممتنع داده اند مهم است )
   3- رای گیری مخفی با ورقه(شخصیت رای دهندگان نباید آشکار شود )
   ماده 4.- بطور کلی رای گیری درجلسات شورای شهر با بالابردن دست است مگر درمواردی که آئین نامه طریق خاص دیگری پیش بینی کرده ویایکی ازاعضاپیشنهاد کرده وبه تصویب شورا برسد .
   ماده 41- درمواردی که اخذ رای علنی باورقه الزامی است ترتیب اخذ رای به گونه ای است که هرعضو دارای سه نوع کارت سفید وکبود وزرد می باشد که اسم عضو روی آن چاپ شده است کارت سفید علامت قبول ,‌ کارت کبود علامت رد وکارت زرد علامت امتناع است . عدم شرکت دررای گیری نیز ممتنع به حساب می آید.
   تبصره : اسامی موافقین ,‌مخالفین وممتنعین بدون اینکه درجلسه علنی قرائت شود درمشروح مذاکرات شورا ثبت می شود .
   ماده 42- درمواردی که رای اعتماد به شهردار یا انتخاب اشخاص برای پذیرش مسئولیت وسمتی مطرح باشد اخذ رای بصورت مخفی وبا ورقه به عمل خواهد آمد .
   تبصره 1- هرگونه تلاش برای کشف هویت رای دهندگان تخلف ازآئین نامه تلقی می شود.
   تبصره 2- انتخاب هیئت رئیسه ,‌روسای کمیسیونها ومنشی ها با رای مخفی وبا ورقه به عمل خواهد آمد .
   ماده 43- درموارد زیر اخذ رای با بالابردن دست حتمی است وبه هیچ طریق دیگری عمل نخواهد شد.
   1- تفسیر وتوضیح یکی ازمواد آئینامه که مورد اختلاف باشد.
   2- کلیه دستورات عادی جلسه علنی ومطالبی که درجلسه قرائت وتقاضای بحث درآن شود مگر درمواردی که آئین نامه ترتیب دیگری برای آن مشخص نموده باشد.
   3- تغییردستور جلسه
   4- کفایت مذاکرات
   5- مسکوت ماندن
   6- حق تقدم دردستور
   7- فوریت طرحها
   8- تمدید مدت نطق
   9- ورود مطلبی دردستور
   تبصره : دررای گیری توسط بالابردن دست اسامی موافقین ومخالفین قرائت ودرمشروح مذاکرات شورا ثبت می شود .
   ماده 44- به مجرد اعلام اخذ رای ,‌ تعداد حاضران درجلسه توسط رئیس شورا اعلام وبلافاصله رای گیری بعمل می آید .
   ماده 45 – انتخابات درجلسات شورا وکمیسیونها به جز مواردی که دراین آئین نامه حد نصاب دیگر برایش تعیین شده به اکثریت نسبی است .
   فصل هفتم
   انتخاب شهردار ورای اعتماد واستیضاح او
   انتخاب شهردار ورای اعتماد
   ماده 46- هریک ازاعضای شورا حداکثر می تواند سه نفر را ازمیان واجدین شرایط برای احراز پست شهرداری مشهد معرفی نماید.
   ماده 47 – شورای شهر مشهد طی جلسات علنی پی درپی به مطالعه , نقد وبررسی برنامه های نامزدها خواهد پرداخت وضمن دعوت ازآنها به جلسات علنی , فرصت لازم جهت پاسخگویی
   واظهارنظر به آنان راخواهد داد . تنظیم وقت جلسه برای صحبت نامزدها به عهده هیئت رئیسه خواهد بود .
   ماده 48- پس ازاستماع بیانات نامزدها وپایان مذاکرات اعضای شورای شهر پیرامون برنامه های آنها , شورای شهر مشهد با رای مخفی با ورقه به هریک ازنامزدها وبرنامه هایش رای خواهد داد. هریک ازاعضای شورای شهر مشهد می تواند حداکثر به یک نفر ازنامزدهای پست شهرداری رای بدهد . درصورتیکه دارنده بالاترین رای حائز اکثریت مطلق آرا گردد به عنوان شهردارمعرفی خواهد شد درصورت عدم وجود یک نفر واجد شرایط ,‌ درمورد دوتن (یا چند تن درصورت تساوی آرا ) ازنامزدهایی که بالاترین میزان رای را کسب کرده باشند مجددا” رای گیری ونفر برگزیده با رای اکثریت مطلق به عنوان شهردارانتخاب وطی اطلاعیه رسمی به مردم مشهد معرفی خواهد شد . دراین مرحله هریک ازاعضا شورا تنها به یک تن ازنامزدهای شهرداری رای خواهد داد .
   تبصره 1- درصورتیکه درمرحله دوم نیز تعدادی ازنامزدها دارای رای مساوی باشند رای گیری باهمان شیوه مرحله دوم تابرگزیده شدن نفر اول ادامه خواهد یافت درهرصورت انتخاب شهرداردرشورا بیش ازده روز طول نخواهد کشید .
   تبصره 2- شهردارمشهد پس ازصدور حکم توسط وزیر کشور وانجام تحلیف رسما” کارخود را آغاز خواهد کرد.
   ماده 49 : چنانچه یک یا چند نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند موارد ابتدا توسط رئیس شورا به شکل رسمی و به صورت روشن به شهردار تذکر داده خواهد شد. شهردار مکلف است ظرف ده روز نتیجه اقدامات انجام شده در مورد تذکرات دریافتی را به شورا اعلام نماید در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سئوال را کتبا"‌به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سئوال می باشد. چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی درهر دو مورد تذکر یا سئوال از نظر اعضاء تذکر دهنده یا سئوال کننده قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجددا"‌ به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات مندرج در استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای موافق به استیضاح شهردار دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
   ماده 5.- درصورتی که حداقل 5 نفر ازاعضای شورای شهر تحقیق وتفحص را درهریک ازامورشهرداری لازم بدانند درخواست خود را کتبا” ازطریق هیئت رئیسه شورا درجلسه علنی مطرح می نمایند که نسبت به لزوم یا عدم لزوم آن رای گیری به عمل خواهد آمد
   تبصره 1- تقاضای تحقیق وتفحص خارج ازنوبت دردستور کارشورا قرارمی گیرد.
   تبصره 2- درصورت تصویب کمیسیون مشترکی مرکب ازکمیسیون مربوطه بعلاوه متقاضیان تحقیق وتفحص تشکیل می شود ( حضور سایر اعضا با تصویب شورا دراین کمیسیون با حق رای بلامانع است ) این کمیسیون حداکثر 3. روز نتیجه کارخود را به شورا ارائه خواهد کرد. این زمان حداکثر تا3. روز دیگر توسط شورا قابل تمدید است .
   تبصره 3 – گزارش کمیسیون مشترک درجلسه شورا قرائت وبصورت مستقل منتشر می شود.
   تبصره 4- شهرداری وکلیه سازمانهای وابسته مورد تحقیق وتفحص ,‌موظف هستند کلیه مدارک واطلاعات مورد نیاز رابرای بررسی دراختیار کمیسیون قرارداده وهرگونه همکاری لازم را به عمل آورند.

   فصل هشتم
   تعطیلات ,‌ مرخصی ها ونمایندگان شورای شهر درمجامع دیگر
   ماده 51- تعطیلی شوراهای شهر درهرسال 3. روز است که زمان آن با تشخیص شورا تعیین می شود . درصورت ضرورت رئیس شورا می تواند با تقاضای دوسوم اعضا یا تقاضای فرماندار یا شهرداردراوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا را بطور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.
   ماده 52- به هیچ عضوی ازاعضا شورا درسال بیش ازیک ماه مرخصی متوالی یا متناوب داده نخواهد شد .
   ماده 53- شرکت اعضا به عنوان نماینده رسمی شورا دردعوتهای رسمی به صورت فردی یا دسته جمعی باید با موافقت وتصویب شورا باشد .
   ماده 54- هرگونه نمایندگی ازجانب شورای شهر برای انجام مسئولیت ویا شرکت دردیگر شوراها ومجامع عمومی پس ازپیشنهاد مستلزم تصویب درجلسه علنی شوراست ومدت آن بیش ازیکسال نخواهد بود مگر اینکه شورا دوره زمانی دیگری را مشخص نماید.
   تبصره – نمایندگان شورا موظفند گزارش کار خود را هرشش ماه کتبا” به اطلاع هیئت رئیسه برسانند.
   فصل نهم
   ماده 55- به منظور تسهیل درنظارت برامور جاری شهرمشهد وکنترل مدیریت شهرداری درمناطق مختلف مشهد چهارکمیته نظارتی به مناطق شهر تشکیل ودرهرکدام حداقل دوتن ازاعضای شورا عضویت خواهند داشت . این کمیته ها می توانند با همآهنگی شهرداران مناطق کمیته های محلی تاسیس نمایند ودرآن ازمعتمدین وافراد با نفوذ محلی دعوت نمایند. تادرجلسات ماهیانه مشکلات هرمنطقه ومحلات آن را جمع بندی وبه کمیته های شورای شهر ارسال نمایند.
   کمیته های چهارگانه شورا عبارتند از :
   1- کمیته شمال شرقی شامل مناطق 6 و 5 و 4
   2- کمیته شمال غربی شامل مناطق 1. و 3 و 2
   3- کمیته جنوب شرقی شامل مناطق 8 و 7و ثامن
   4-کمیته جنوب غربی شامل مناطق 9 و 1 و 11
   تبصره 1- کمیته ها حداقل ماهی دوبارجلسه داشته وبه تناسب مسائل مطروحه ازشهرداران منطقه دعوت به عمل خواهند آورد وایشان موظف به حضور درکمیته ها هستند .
   تبصره 2- شهردارهرمنطقه یک نفر ازکارمندان منطقه را دربخشی تحت عنوان دبیرخانه کمیته منطقه ای شورای شهر ( دبیرخانه شورا) سازمان خواهد داد تامسئولیت اموراداری وتنظیم صورتجلسات کمیته شورا را درآن محل به عهده گرفته وبه انجام رساند.
   تبصره 3- هرکمیته موظف است گزارش نظارتی خود را هرشش ماه یکبار به هیات رئیسه بدهد.
   تبصره 4- کمیته ها موظفند به هرطریقی که مصلحت می دانند ارتباط مستمر با مردم مناطق مربوط را ساماندهی نمایند.
   تبصره 5- کمیته ها موظفند ازبین اعضا خود یک نفر به عنوان رئیس ویک نفر به عنوان نائب رئیس جهت همآهنگی امور به شورا معرفی نمایند .
   تبصره 6 – شورا می تواند جهت نظارت برامورسازمانهای تابعه شهرداری نماینده یا نمایندگانی را انتخاب وبه این سازمانها معرفی نمایند.
   فصل دهم
   وظایف ومسئولیت اعضای هیات رئیسه وادارات شورا
   ماده 56- رئیس شورا وسایر اعضای هیات رئیسه درمورد انجام وظایف محوله دراین آئین نامه دربرابر شورا مسئولیت مشترک داشته ونسبت به تعهد خود مبنی بر اداره بیطرفانه شورا وفادارند.
   هرگاه حداقل سه نفر ازاعضای شورا به کیفیت اداره جلسات وایفای وظایف رئیس و یا سایر اعضای هیات رئیسه معترض باشند واعتراض خود را کتبا” به هیئت رئیسه بدهند ,‌اولین جلسه بعد شورا به صورت رسمی وغیرعلنی تشکیل خواهد شد تا به اعتراض مکتوب رسیدگی نماید . درپایان این جلسه ,‌درمورد فرد یا افراد مورد اعتراض رای اعتماد گرفته می شود .
   ماده 57- رئیس شورا وظایفی به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است :
   1- مسئولیت اموراداری ومالی شورا
   2- تعیین دستورجلسه ,‌زمان ونوع جلسه واداره جلسات(عادی یا فوق العاده ) شورا
   3- دعوت ازمقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور وسایر اشخاصی که شورا ضرورت حضور آنها درجلسات شورا یا کمیسیونهای شورا را تشخیص دهد .
   4- دعوت ازاعضا وتقسیم کار بین اعضا وکمیسیونهای شورا
   5- پیگیری مصوبات شورا
   6- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که ازبین اعضا شورا انتخاب می شوند به مسئولان اجرائی ,نهادها وسازمانهای مملکتی درزمینه های مختلف اجتماعی ,‌فرهنگی ,‌آموزشی ,‌اقتصادی ,‌عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری درصورت درخواست آنان
   7- معرفی افراد مورد تائید شورا برای انجام اقدامهای مورد نیاز ونظارت برحسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور .
   8- احکام مسئول واعضا دبیرخانه شورا که ازکارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد .
   تبصره – سازمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که درتنظیم آن قبلا” موافقت سازمان اموراداری واستخدامی کشور جلب شده ,‌ ازطرف شهردار با اطلاع شورای شهر تهیه وجهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد تا پس ازتصویب به موقع اجرا درآید کارکنان دبیرخانه شورا تابع آئین نامه استخدامی شهرداری خواهند بود .
   9- رئیس شورا سخنگوی شوراست ( مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند ) ومواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام می شود .
   1.- اجرای مفاد ماده 33 آئین نامه مالی شهرداری شامل ایجاد تعهد ,‌تشخیص , تسجیل ,‌وصدور حواله درحدود اعتبارات است مصوب شورا درصلاحیت رئیس شورا یا اعضایی است که ازطرف وی کتبا” وبه طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود .
   11- تایید بودجه شورا که توسط خزانه دار شورا تنظیم می شود وطرح جامع آن درشورا برای تصویب .
   تبصره : نیازهای مالی وتدارکاتی شورا براساس بودجه مصوب شورا ازطریق درآمدهای بودجه شهرداری تامین خواهد شد .
   12- ابلاغ کتبی موارد اعتراض وایراد اعضا که بصورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است .
   به عنوان تذکر به شهردار ودریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهرداردرخصوص تذکر ابلاغی وطرح آن درجلسه شورا .
   13- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رئیس شوراست .
   تبصره- نایب رئیس شورا درغیاب رئیس شورا وظایف اوراانجام می دهد ودرمقابل شورا مسئول است .
   ماده 58- وظایف منشی یا منشیان شورا
   1- تهیه وتنظیم دستورجلسات براساس پیشنهادهای واصله وپیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت ودستورجلسات .
   تبصره : روز وساعت تشکیل جلسات با دستورکارشورا باید حداقل 24 ساعت قبل به اعضا ابلاغ شود .
   2- تنظیم متن مذاکرات جلسات شورا وثبت آن دردفتر مخصوص جلسات وحفظ ونگهداری آنها درمحل شورا .
   3- تهیه متن نامه های شورا ,‌ ثبت وشماره گذاری آنها ,‌ تهیه آمار واطلاعات ,‌تهیه گزارش ازعملکرد شورا برای ارائه به رئیس شورا ‌,‌تهیه رونوشت مصوبات دراجرای ماده 78 قانون شوراهای اسلامی کشور جهت اطلاع به فرماندار وشهردار وسازمانهای ذیربط با امضارئیس شورا.
   4- انتشار صورت تایید شده جامع درآمد وهزینه شش ماهه شهرداری وارسال نسخه هایی ازآن به وزارت کشور .
   5- انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون باید به اطلاع عمومی مردم برسد .
   ماده 59 – وظایف خزانه دار شورا
   1- انجام امورمالی ومسئولیت حسابداری شورا
   2- همکاری با رئیس شورا درتنظیم بودجه واصلاح یا متمم آن
   3- تنظیم صورت مجلس تحویل وتحول اموال ودارائی هایی که ازطریق شهرداری دراختیار شورا قرارمی گیرد وامضا آنها به اتفاق رئیس شورا .
   4- تنظیم صورتهای مالی شورا .
   5- بررسی صورت حساب ماهانه درآمد وهزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده 79 قانون شهرداری وارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس ازدریافت صورت حساب .
   فصل یازدهم
   حقوق اعضای شورای شهر – تفسیر قوانین وآئین نامه
   ماده 6.- اعضای شورا برای شرکت درجلسات شورا حق حضور دریافت خواهند داشت . نحوه ومیزان حق حضور براساس بودجه مصوب شورا وطبق دستورالعملی است که وزارت کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید . آن دسته ازکارکنان دولت یا موسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمده وبه وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت درشوراها انجام وظیفه نمایند . مدت عضویت جزو سوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب می شود وحقوق ومزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی ( یا برابر آنچه که شورا دربودجه مصوب خود مقررمی نماید ) ازبودجه شورا پرداخت شده ودراین صورت مشمول دریافت حق حضور ( برای ساعات کاررسمی ) نخواهند بود .
   تبصره : هزینه وحق الزحمه مشاور وراننده برای اعضای شورای شهر ونیز تحقیقات ومطالعات اعضا توسط شورا پرداخت می گردد.
   ماده 61- شرح وتفسیر مقررات ومصوبات قبلی بعهده شورای شهر است ومی تواند بصورت عادی ویا فوریت داردردستور قرارگیرد ومورد مذاکره واقع شود .
   ماده 62- هرسال کمیسیون ویژه ای برای بررسی واصلاح آئین نامه داخلی شورا تشکیل می شود اعضای این کمیسیون که مستقیما”توسط شورا انتخاب خواهند شد پنج نفر می باشند . این کمیسیون پیشنهادات واصله ونقطه نظرات اعضای خود را بصورت طرح اصلاح آئین نامه به شورا گزارش می کند .
   تبصره 1- گزارش کمیسیون ویژه اصلاح آئین نامه مقدم بردیگر دستورات جلسه شوراست وبلافاصله باید دردستور قرارگیرد .
   تبصره 2 – درصورتیکه درطول سال موادی ازآئین نامه داخلی نیاز به تغییروحذف داشته باشد این امر به دو سوم آرا قابل انجام خواهد بود.
   ماده 63 – این آئین نامه در63 ماده و 54 تبصره درجلسه رسمی شورای اسلامی شهر مورخه 18/4/79 به تصویب رسید وقابل اجرا می باشد .

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 •     بازدید کنندگان امروز : 161    بازدید کنندگان دیروز: 927    کل بازدید ها : 5,327,778
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد