•  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 68
    کد: 151078
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد عنوان کرد؛

    شفافیت، تنها راه جلب اعتماد عمومی

    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و اﺣﯿﺎء و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ.

    شفافیت، تنها راه جلب اعتماد عمومی

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، بتول گندمی در یادداشتی که به مناسبت هفته شوراها در ویژه نامه روزنامه شهرآرا به چاپ رسید، عنوان کرد:

    اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ و ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﻮﯾﺎ دارد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺲاﻧﺪاز، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﯽﺷﻮد.

    درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و اﺣﯿﺎء و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ.

    ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺷﻮد از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮرا ﻧﯿﺰﻣﯽ ﺷﻮد.

    ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ از اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و در ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ۸ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد آن اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ «ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداری» ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

    اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﻮزه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺣﺘﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺧﻮاﺳﺖ کردیم که بودجه سال 97 را ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و نظرات خود را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را در دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻬﺮ اﻣﯿﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 

    تعداد بازدید: 68
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد