• بخش های خبری
  •  
   منبع خبر :
   تعداد بازدید: 155
   کد: 151076
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
   رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد مطرح کرد؛

   ذبح انسان‌محوری پای منافع خودرو محوری

   رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در یادداشتی نوشت: ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻃﺒﯿﻌﺖ دور ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

   ذبح انسان‌محوری پای منافع خودرو محوری

   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، محمد حاجیان شهری در یادداشتی که در ویژه نامه روزنامه شهرآرا به مناسبت هفته شوراها به چاپ رسید نوشت: ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ، رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳت و دارد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺷﻬﺮی ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

   ﮔﺮﭼﻪ واژه «ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد، واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

   ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻃﺒﯿﻌﺖ دور ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

   در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری ﻗﺮار دارد ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

   ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ازدﺣﺎم، ﺗﺮاﻓﯿﮏ، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا، ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ، ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮری ﭘﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدروﻣﺤﻮری ذﺑﺢ ﺷﻮد.

   در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻮت اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و اﺟﺎزه ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﻧﺸﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ دو ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﺪه روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

   ﯾﮑﻢ: درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕل‌داری ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺆﺛﺮ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، ﺣﺪود 10 درﺻﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺮﺑﻦ ﻫﻮا ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

   دوم: ﺷﻬﺮ زﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارد؛ ﻣﺸﻬﺪ در 1420، 450 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﺮای ﺷﺮب و ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮی و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺎز دارد.

   اﯾﻦ ﺣﺠﻢ آب ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد؟ از دﺷﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آب ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ، ﺗﺎ اﻓﻖ ﻣﺬﮐﻮر، آﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ، ﺷﺎداب و ﺑﺎﻧﺸﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﻗﻌﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻮای آﻟﻮده آن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ و آﺳﻤﺎن ﺷﻬﺮﻣﺎن دوﺑﺎره آﺑﯽ ﺷﻮد. 

   تعداد بازدید: 155
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
 •     بازدید کنندگان امروز : 981    بازدید کنندگان دیروز: 2552    کل بازدید ها : 6,990,329
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد