•  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 74
    کد: 150986
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
    عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد مطرح کرد؛

    خدمتی از جنس اعتقاد

    خزانه دار و عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در یادداشتی نوشت؛ ﺷﻮراﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐ‌‌‌‌‌‌ﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻣﺮدم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﮐﻤﺎن رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮر اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

    خدمتی از جنس اعتقاد

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، محمد حسین ودیعی در یادداشتی که به مناسبت هفته شوراها در ویژه نامه شهرارا درج شد،نوشت:

    ﺷﻮراﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐ‌‌‌‌‌‌ﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻣﺮدم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﮐﻤﺎن رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺒﻠﻮر اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

    اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت زﻧﺪه ﺷﺪ.

    از آن ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺮدم ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

    در ﺷ‌‌‌‌‌‌ﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﻬﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻮزه ﺟﺎﻧﺒﺎزان و اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ای ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد، را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

    ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺗﮑﺮﯾﻢ، ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎﻫﺪ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزاده ﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

    در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺮﯾﻢ، ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﻬﺪا، ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ، ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎ، و دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

    در ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران در ﺣﻮزه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﺎزان. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداریﻫﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮرا ﺑﻪ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده و اﯾﺜﺎر و ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ را در ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.

    در واﻗﻊ، ﺗﮑﺮﯾﻢ ارزش ﻫﺎی اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﻧﮕﺎه اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص و وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اواﯾﻞ دﻫﻪ 80 و در دوران دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری، و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ. ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋه و ﺧﺎص دارﯾم.

     

    تعداد بازدید: 74
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد