• اصـولی
   اصـولی
   نام و نام خانوادگی : احسان  اصـولی
   سمت : عضو شورا
   مدت خدمت از : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
   رشته تحصیلی : مدیریـت دولتـی (گرایـش مدیریـت تطبیقـی و توسـعه)
   سوابق اجرایی

   مهمترین سوابق اجرایی:

   1. مدیر فرهنگسرای غدیر و خانه های فرهنگ محله
   2. مدیــر طرح و برنامه اتاق اصناف ایران
   3. مدیر بنیاد فرهنگی اصناف در اســـتان خراسان رضوی
   4. عضـــو هیئـــت مدیـــره بنیاد فرهنگـــی اصناف ایران
   5. رئیس هیئت فوتبال خراســان رضوی
   6. عضو هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال جمهوری اسامی ایران

    وظائف در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد:

   1. رئیس کمیســیون فرهنگی،اجتماعی،زیارت،گردشــگری و رســانه
   2. نایـب رئیـس کمیسـیون های مناطـق پیرامونـی و کم برخـوردار و حقوقـی، امـاک و قرارداد ها
   3. عضــو کمیســیون های برنامــه، بودجــه، فنــاوری اطاعــات و منابــع انســانی و خدمــات شــهری، بهداشــت، ســامت و محیــط زیســت
   4. رئیس کارگروه های اصناف، فناوری اطاعات و رســانه
   5. عضو کمیته نظارتی مناطق 1 و 5 و 4
 •     بازدید کنندگان امروز : 679    بازدید کنندگان دیروز: 5300    کل بازدید ها : 7,000,323
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد