•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1396 شرکت بهره‌برداری قطار شهری

    تفریغ بودجه سال 1396 شرکت بهره‌برداری قطار شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    شماره صدور :5/97/11916/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۶۷۴,۹۰۷,۰۰۲,۰۰۰ (شش صد و هفتاد و چهار میلیارد و نهصد و هفت میلیون و دو هزار ) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۶۷۴,۹۰۷,۰۰۲,۰۰۰ (شش صد و هفتاد و چهار میلیارد و نهصد و هفت میلیون و دو هزار ) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 7 درصد کاهش داشته است) می‌باشد، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
    تبصره1- شهرداری مشهد مقدس (شرکت بهره برداری قطار شهری) مکلف است، وفق بند 6 گزارش حسابرسی، نسبت به تعیین تکلیف بدهی های احتمالی به تأمین اجتماعی پیگیری و گزارش اقدامات خود را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس (شرکت بهره برداری قطار شهری) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد