•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری، تغییر و اصلاح نام

    نامگذاری، تغییر و اصلاح نام

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    شماره صدور :5/97/11912/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، نسبت به نامگذاری یک سالن ورزشی و تغییر نام یک فرهنگسرا  به شرح زیر اقدام نماید:
    1-    سالن ورزشی واقع در امامت 49 به نام« نشاط» نامگذاری شد.
    2-    با توجه به درخواست وارثواقف، نام فرهنگسرای سلامت به « نصرت» تغییر یافت.
    3-    عبارت شمالی، جنوبی، شرقی و غربی از نام بلوارهای منطقه 10 شهرداری حذف و مجدداً به کمیته نامگذاری با اولویت اخذ نظرات مردم منطقه، عودت می شود.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد