•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری یکی از خیابان‌های شهر به نام استاد مهدی اخوان ثالث

    نامگذاری یکی از خیابان‌های شهر به نام استاد مهدی اخوان ثالث

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    شماره صدور :5/97/11907/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     

    ماده واحده:شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به طرح موضوع نامگذاری یکی از خیابان های شهر مشهد مقدس به نام شاعر نامی معاصر استاد "مهدی اخوان ثالث"، در کمیته نامگذاری شهرداری مشهد اقدام و لایحه آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. 
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد