•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

    تفریغ بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    شماره صدور :5/97/11901/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۵۲,۷۲۷,۷۱۴,000 (پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و چهارده هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۵۲,۷۲۷,۷۱۴,000 (پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و چهارده هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 7 درصد کاهش داشته است) می باشد با رعایت تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
    تبصره1- وفق بند 5 گزارش حسابرسی به شرح یادداشت 1-1-4 توضیحی صورتهای مالی، اسناد دریافتنی سررسید گذشته واحد مورد گزارش به مبالغ 2،000 و 3،280 میلیون ریال به ترتیب مربوط به آقایان اکبریان و ایوب‏زاده می‏باشد که تا تاریخ تهیه گزارش حسابرس وصول نشده است. شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) موظف است، حداکثر ظرف مدت 3 ماه گزارش اقدامات اجرایی خود را در این خصوص به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    تبصره2- ماده 22 اساسنامه سازمان در خصوص مدت تصدی مدیر عامل (2سال) رعایت نشده و علیرغم گذشت مدت یکسال از پایان مدت مزبور، اقدامی برای تعیین تکلیف آن صورت نپذیرفته است. لذا شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) موظف است، در اسرع وقت نسبت به پیگیری های لازم اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف مدت 3 ماه به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    تبصره3- شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها ) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد