•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1396 موسسه فرهنگی شهرآرا

    تفریغ بودجه سال 1396 موسسه فرهنگی شهرآرا

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۶/۰۶
    شماره صدور :5/97/9342/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 موسسه فرهنگی شهرآرا شهرداری مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ  142,946,617,000(یکصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و ششصد و هفده هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ  142,946,617,000(یکصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و ششصد و هفده هزار) ریال می باشد (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 11 درصد افزایش داشته است)، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
    تبصره1- وفق بند 5 گزارش حسابرسی، سرفصل حساب های دریافتنی‏های تجاری (یادداشت 2-5 صورتهای مالی) به مبلغ 4،082 میلیون ریال و سرفصل موجودی کالا (یادداشت 6 صورتهای مالی) به مبلغ 3،906 میلیون ریال مربوط به مطالبات و بن‏های دریافتی از آقای نوراللهیان بابت بهای آگهی‏های بخش خصوصی در سنوات قبل می‏باشد که تا تاریخ تهیه گزارش نقد نشده است.
    طی سنوات قبل بن‏های دریافتی از آقای نوراللهیان با تخفیف به اشخاص واگذار و از این بابت نیز مبلغ 1،553 میلیون ریال به حساب هزینه‏های سال قبل منظور گردیده و بن‏های واگذاری به اشخاص، به موسسه عودت و در سرفصل موجودی کالا منظور و عیناً ذخیره کاهش ارزش از این بابت در حساب‏ها به ثبت رسیده است. مطابق گزارش کارشناسی دادگستری مانده مطالبات موسسه پس از کسر 4 میلیارد ریال تخفیف قرارداد ساخت پارکینگ مکانیزه طبقاتی به مبلغ 321 میلیون ریال تأیید شده است. نظر به اینکه آمر به عقد قرارداد تبلیغات خارج از اختیارات قانونی برای شهرداری، تعهداتی سنگین ایجاد نموده و موجب ضرر و زیان موسسه فرهنگی شهرآرا شده، لذا شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) می‌بایست پیگیری‌های قضایی و اداری (تخلفات اداری) لازم را جهت جبران ضرر موسسه مزبور به عمل آورده و گزارش اقدامات انجام شده را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 خود به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) مکلف است، وفق بند 8 گزارش حسابرسی، نسبت به رعایت قوانین و مقررات آمره (موضوع تأمین اجتماعی و مالیات) و لزوم تشکیل هفته ای جلسات هیأت مدیره اقدامات لازم را معمول نماید.
    تبصره3- شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) مکلف است، با توجه به انحراف نامساعد مصارف بودجه مصوب، سقف بودجه مصوب را رعایت نموده و از ایجاد هر گونه تعهد خارج از آلبوم بودجه به خصوص در بخش اعتبارات هزینه ای و جدول محرک های منبعی برای سال‌های آتی، اکیدا اجتناب نماید.
     

    تبصره4- شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها ) ثبت نموده و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

    تبصره5- شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) مکلف است، با توجه به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه، بیش از 50 درصد سرمایه می‌باشد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    تبصره6-شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) مکلف است، اقدامات لازم را نسبت به اصلاح اساسنامه و دریافت مجوزهای قانونی لازم تا پایان سال 1397 معمول نماید.
    تبصره7- شهرداری مشهد مقدس (موسسه فرهنگی شهرآرا) مکلف است با توجه به مفاد تبصره اصلاح بودجه سال 1396 خود، نسبت به تعیین مکان جدید برای ساختمان موسسه فرهنگی شهرآرا و انتقال آن در سال 1397 ، اقدام و معادل ریالی آن را از قسمت مصارف بودجه سال 1397 حوزه اقتصادی کاهش داده و این کاهش را در لایحه اصلاح بودجه سال 1397 حوزه اقتصادی اصلاح و حذف نماید.

     

     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد