•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1396 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

    تفریغ بودجه سال 1396 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۶/۰۶
    شماره صدور :5/97/9363/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض شهرداری مشهد مقدسکه از حیث منابع به مبلغ   28,056,127,000(بیست و هشت میلیارد و پنجاه و شش میلیون و یکصد و بیست هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ   28,056,127,000(بیست و هشت میلیارد و پنجاه و شش میلیون و یکصد و بیست هفت هزار) ریالمی باشد(که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 50 درصد کاهش داشته است) با رعایت تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
    تبصره1-وفق بند 6 گزارش حسابرسی در سال 1396، مبلغ 6.233 میلیون ریال مالیات ارزش افزوده پرداختی سالهای 1392 لغایت 1394  به حساب سود و زیان انباشته منظور شده است، مبلغ مذکور براساس رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی به عنوان اعتبار مالیاتی برای شرکت تایید نشده است، ولی با توجه به اینکه شرکت به عنوان نماینده شهرداری مشهد و از محل اعتبارات شهرداری این مالیات را پرداخت کرده، به استناد تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات ارزش افزوده، شهرداری مشهد مقدس می بایست اقدام قانونی لازم را برای وصول یا تهاتر آن به عمل آورد.  
    تبصره2-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به بررسی و تعیین تکلیف میزان مطالبات شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض از سهامداران اقدام نموده و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
     
    تبصره3-شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، وفق بند 8 گزارش حسابرسی، در خصوص عدم پیگیری تکالیف مقرر شده در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال 1395 (برای زیان انباشته شرکت) و نیز عدم اجرای مصوبه شماره 4/94/17948/ش مورخ 1394/12/27 شورای اسلامی شهر مشهد و جهت تامین کسری آورده سهم شریک و نیز مانده بدهی سنواتی به سازمان همیاری‌های خراسان رضوی، اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 خود به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

    تبصره4- شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها ) ثبت نموده و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

    تبصره5- شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) مکلف است، با توجه به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه، بیش از 50 درصد سرمایه می‌باشد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

     

     

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد