•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • بهای خدمات استفاده از اماکن و فضای عمومی ورزشی در سال 1397

    بهای خدمات استفاده از اماکن و فضای عمومی ورزشی در سال 1397

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۶/۱۱
    شماره صدور :5/97/9606/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    بازگشت به نامه شماره 21/97/81772 مورخ 97/05/03 در خصوص بهای استفاده از اماکن و فضاهای عمومی ورزشی در سال 97 و با عنایت به تبصره یک مصوبه شماره 3/91/2599/ش مورخ 91/06/20 (بهای خدمات استفاده از اماکن و فضاهای عمومی ورزشی)، به پیوست تصویر نظریه شماره 5/276/ف ا مورخ 97/06/06 کمیسیون فرهنگی،اجتماعی، زیارت،گردشگری و رسانه به انضمام نرخ نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس قابل اجرا در سال 1397 برای اقدام مقتضی ابلاغ می شود.

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد