•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن

    تفریغ بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۳۰
    شماره صدور :5/97/8963/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن که از حیث منابع به مبلغ 76,276,239,000  (هفتاد و شش میلیارد و دویست و هفتاد و شش میلیون و دویست و سی و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 76,276,239,000  (هفتاد و شش میلیارد و دویست و هفتاد و شش میلیون و دویست و سی و نه هزار) ریال می‌باشد (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 2 درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:

     
    تبصره1- شهرداری مشهد( سازمان زمین و مسکن) مکلف است، در راستای اجرایی نمودن تبصره ذیل ماده واحده مصوبه اصلاح بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن، برنامه خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه در قالب لایحه ساماندهی اراضی پیرامون شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد ارایه نماید.
    تبصره2-شهرداری مشهد مقدس(معاونت معماری و شهرسازی) مکلف است با توجه به اختلاف نظر در خصوص حقوق شهرداری بابت ورود املاک به محدوده خدمات شهری و افزایش سهم خدمات در طرح تفضیلی پیشنهادی جدید، نسبت به تهیه و گزارش کاربری ها، در جهت توسعه شهر مشهد و نحوه تامین خدمات و ارائه آن به شورای اسلامی شهر مشهد اقدام نماید.
    تبصره3- شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها ) ثبت نموده و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد