•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1396 سازمان حمل و نقل و ترافیک

    تفریغ بودجه سال 1396 سازمان حمل و نقل و ترافیک

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۳۰
    شماره صدور :5/97/8957/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان حمل و نقل و ترافیک که از حیث منابع به مبلغ 93,713,727,000 (نود و سه میلیارد و هفتصد و سیزده میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 93,713,727,000 (نود و سه میلیارد و هفتصد و سیزده میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار) ریال می‌باشد (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 2 درصد کاهش داشته است) با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
    تبصره1-شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک) موظف است، وفق بند 6 گزارش حسابرسی و به شرح یادداشت 24 همراه صورتهای مالی، در پی رای صادره از سوی مراجع قضایی و محکومیت مدیران اسبق مرکز معاینه فنی لاله به استرداد مبلغ 5.179 میلیون ریال وجوه برداشت شده سال 1392 به حساب سازمان بعلاوه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، طی سال و بعد از سال مورد گزارش مبلغ 5.180 میلیون ریال اصل مبلغ مذکور وصول لیکن خسارت تاخیر تادیه آن تا تاریخ گزارش حسابرس وصول نشده است، اقدامات لازم را در خصوص موارد مزبور انجام و گزارش آن را ظرف مدت 3 ماه به کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ارائه نماید.
    تبصره2-شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک) موظف است، وفق بند9 گزارش حسابرسی سرفصل حساب دریافتنی های تجاری به شرح یادداشت 1-4-6 همراه صورت‌های مالی شامل مبلغ 4.704 میلیون ریال پرداخت‌های مازاد بر صورت وضعیت‌های ثبت شده شرکت بتن داهیان مشهد بابت عملیات پیمانکاری سه فقره قرارداد احداث ساختمان، اجرای محوطه سازی و خرید و نصب تجهیزات الکتریکی پارک ترافیک سیدی است و علیرغم اجرای کار مازاد بر قرارداد اولیه، قرارداد تکمیلی با آن شرکت تا تاریخ گزارش حسابرس تعیین تکلیف نشده است، ، اقدامات لازم را در خصوص موارد مزبور انجام و گزارش آن را ظرف مدت 3 ماه به کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ارائه نماید.
    تبصره3-شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است، وفق بند10 گزارش حسابرسی در خصوص عدم رعایت مصوبه شماره 4/95/19130/ ش مورخ 1395/10/25، نسبت به ایجاد تعادل در پرداخت های نقدی و غیر نقدی قراردادهای سازمان همیاری‌ها بر اساس قراردادهای مربوط اقدام نماید. در غیر این صورت برای مازاد پرداختی بیشتر از 20% نقد، از سرجمع مطالبات سازمان همیاری‌ها به استناد دستورالعمل‌های ابلاغی شهرداری کسر و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 خود به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
     

    تبصره4- شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است، با توجه به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه، بیش از 50 درصد سرمایه می باشد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

    تبصره5- شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها ) ثبت نموده و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

     

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد