•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • : دستورالعمل درجه‌بندی و توانمندسازی شرکت‌های حمل و نقل مسافر درون شهری

    : دستورالعمل درجه‌بندی و توانمندسازی شرکت‌های حمل و نقل مسافر درون شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۳۰
    شماره صدور :5/97/8947/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:در اجرای تبصره 1 مصوبه شماره 5/97/959/ش مورخ 97/01/28 درخصوص دستورالعمل اجرایی واگذاری خطوط تاکسیرانی به شرکت‌های حمل و نقل درون‌شهری، و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مصوب 1372 و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مورخ 1386/10/01، دستورالعمل درجه‌بندی و توانمندسازی شرکت‌های حمل و نقل مسافر درون‌شهری دارای پروانه نمایندگی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد مقدس، با رعایت تبصره زیر به شرح پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، تصویب شد.
    تبصره-اجرایی شدن این مصوبه منوط به عدم تغییر در نیروی انسانی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی خواهد بود.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد