•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • خرید گونه های گیاهی مورد نیاز شهرداری مشهد مقدس برای سال 1397

    خرید گونه های گیاهی مورد نیاز شهرداری مشهد مقدس برای سال 1397

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    شماره صدور :5/97/8780/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    بازگشت به نامه شماره 21/777843 مورخ 97/04/30 با موضوع خرید گونه های گیاهی مورد نیاز شهرداری مشهد مقدس برای سال 1397، به استناد تبصره 1 بند 7 اصلاحی مصوبه شماره 4/94/4268/ش مورخ 94/04/02 نظریه شماره 5/349/ب مورخ 97/05/14 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مبنی بر تایید نتایج مناقصه وفق صورتجلسه شماره 38/97/7737 مورخ 97/04/03، به پیوست برای اقدام مقتضی ارسال می شود.

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد