•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1396 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی

    تفریغ بودجه سال 1396 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۲۳
    شماره صدور :5/97/8478/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان میادین میوه و تره بار که از حیث منابع به مبلغ 331.085.320.000 (سی صد و سی و یک میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و سی صد و بیست هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 331.085.320.000 (سی صد و سی و یک میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و سی صد و بیست هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 2 درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
     
    تبصره 1-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به مغایرت‌های موجود در صورت‌های مالی سازمان میوه و تره بار در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به مبلغ 171,741,164,000 ریال، دلایل این مغایرت‌ها را اعلام و نسبت به شناسایی و اعمال حساب در تفریغ بودجه و صورت های مالی سال 1396 خود، اقدام نماید.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس (سازمان میادین میوه و تره بار) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها (عدم رعایت ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395 ) تمامی قراردادهای خود را در سامانه حسیب (امور قراردادها ) ثبت نموده و رونوشتی از قرارداد را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    تبصره3-شهرداری مشهد مقدس (سازمان میادین میوه و تره بار) مکلف است، گزارشی از نوع ، مقدار و مبلغ وضعیت امکانات در اختیار سازمان و نیز خدمات ارایه شده توسط سازمان میادین به شهرداری و شهر را ظرف مدت سه ماه تهیه وگزارش آن را به کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین کمیسیون خدمات شهری ارایه نماید.
    تبصره4- شهرداری مشهد مقدس (سازمان میادین میوه و تره بار) مکلف است، نسبت به اصلاح اساسنامه خود با توجه به انجام وظایفی که در اساسنامه فعلی وجود ندارد تا پایان دی ماه 1397 اقدام نموده و گزارش آن را در زمان ارایه بودجه سال 1398 سازمان به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    تبصره5- شهرداری مشهد مقدس (سازمان میادین میوه و تره بار) مکلف است، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شرکت شهدینه شهر توس تا پایان سال 1397 اقدام نموده و گزارش آن به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد