•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای ملک واقع در طرح میدان سعدی

    اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای ملک واقع در طرح میدان سعدی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۲۳
    شماره صدور :5/97/8468/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهردار مشهد مقدس به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهرداری اجازه داده می‌شود، باتوجه به تأیید ضرورت و فوریت اجرای طرح میدان سعدی و اصلاح مسیرهای ترافیکی موجود، نسبت به اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک درخصوص ملک باقیمانده در محدوده طرح میدان سعدی، با پلاک ثبتی 1 فرعی از 5888 اصلی بخش یک مشهد متعلق به آقای صمد محمدیان اهرابی واقع در ابتدای خیابان چمران، روبروی بلوار شهید مدرس (مشخص شده بر روی نقشه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، اقدام نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد