•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح جدول بند 1 مصوبه شماره 3/91/474/ش مورخ 1391/02/09(تعیین تکلیف احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای کمیسیون ماده 100)

    اصلاح جدول بند 1 مصوبه شماره 3/91/474/ش مورخ 1391/02/09(تعیین تکلیف احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای کمیسیون ماده 100)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۳/۰۸
    شماره صدور :5/97/3719/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:جدول بند 1 مصوبه شماره 3/91/474/ش مورخ 91/02/09 به شرح زیر اصلاح شد:         
    حوزه درآمدی 1
    حوزه درآمدی 2
    حوزه درآمدی 3
    حوزه درآمدی 4
    حوزه درآمدی 5
    1/4
    1/2
    1
    0/75
    0/6
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد