•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • لغو بند 5 مصوبه شماره 4/92/4663/ش مورخ 92/09/06

    لغو بند 5 مصوبه شماره 4/92/4663/ش مورخ 92/09/06

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۰۲
    شماره صدور :5/97/7046/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: بند 5 مصوبه شماره 4/92/4663/ش مورخ 92/09/06، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، لغو می‌شود.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد