•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تعیین نرخ حمل بتن

    تعیین نرخ حمل بتن

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۴/۲۶
    شماره صدور :5/97/6557/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم


    ماده واحده:بند 8 مصوبه شماره 6377/94/4/ش مورخ 14/05/1394 به شرح زیر اصلاح شد:

    بند 8 اصلاحی- نرخ بهای خدمات حمل بتن به ازای هر متر مکعب 150.000 ریال تعیین گردید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد