•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • افزایش سرمایه شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

    افزایش سرمایه شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۴/۱۲
    شماره صدور :5/97/5558/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سطح بهره‌وری، تقویت بنیه اجرایی و توان درآمدزایی شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض، حداقل متناسب با میزان سهام خود و برنامه شرکت، نسبت به افزایش سرمایه شرکت یاد شده از مبلغ 1.000.000.000 (یک میلیارد) ریال به مبلغ 21.000.000.000 (بیست و یک میلیارد) ریال، از محل ردیف بودجه مربوط در سال 1397 و پس از طی تشریفات اداری و قانونی و بر اساس گزارش توجیهی و مدارک پیوست اقدام نماید.
     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد