•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • انتشار اوراق مشارکت برای فاز 3 پروژه خط 3 قطار شهری

    انتشار اوراق مشارکت برای فاز 3 پروژه خط 3 قطار شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۴/۱۲
    شماره صدور :5/97/5559/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز 3 پروژه خط 3 قطار شهری، نسبت به انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 000/000/000/000/10 (ده هزار میلیارد) ریال با سود علی‌الحساب مورد توافق شهرداری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تبصره‌های زیراقدام نماید.
    تبصره1- اوراق مشارکت از طریق بانک‌های عامل، به متقاضیان واگذار می‌شود.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس، پرداخت 50 درصد سود را در دوره‌های سه ماهه و 50 درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت تعهد می‌نماید.
    تبصره3- شهرداری مشهدمقدس موظف است، حداکثر ظرف مدت سه ماه، نسبت به تهیه و ارایه برنامه تأمین منابع مالی جهت بازپرداخت پنجاه درصد اصل و سود معادل سهم شهرداری در سررسید مقرر، با اولویت استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی و توسعه حمل و نقل محور (T.O.D) یا ایجاد و واگذاری فضاهای خدماتی و تبلیغاتی اقدام نماید. 
    تبصره4- تبصره 9 اصلاحی مصوبه شماره 5600/91/3/ش مورخ 07/12/1391شورای اسلامی شهر به قوت خود باقی است.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد