•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • مصادیق عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی

    مصادیق عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۳/۰۸
    شماره صدور :5/97/3721/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است مستند به تصمیمات اخذ شده در جلسه مورخ 02/03/1397 فی مابین معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، مدیر کل تامین اجتماعی استان، رئیس منطقه دو سازمان بازرسی کل کشور و مدیر کل بازرسی استان خراسان رضوی، و نیز در راستای اجرای ماده 13 قانون بیمه کارگران ساختمانی مبنی بر همکاری دستگاه‌های دولتی با سازمان تأمین اجتماعی و به منظور تدقیق نحوه محاسبه پانزده درصد (15%) عوارض صدور پروانه ساختمانی، در هنگام صدور پروانه ساختمانی، مودیان را همراه با فاکتور محاسبات درآمدی ناشی از مصادیق عوارض زیر به شعب تامین اجتماعی معرفی نماید:
    1-     عوارض زیربنای مسکونی تا حد تراکم پایه
    2-     عوارض زیربنای مسـکونی از زیربنـای مشمول تراکم مجاز در کاربـری مسکونی، وفق ضرایب ستـون پایه جـدول بند 1 مصـوبه شماره 20382/95/4/ش مورخ 14/11/1395 (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی)
    3-     عوارض پذیره تا حد تراکم پایه در سایر کاربـری‌ها (اعم از تجارتی، اداری، صنعتی، اقامتی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، توریستی، تفریحی، ورزشی، تاریخی، مذهبی و انبارداری)
    4-     عوارض پذیره از زیربنای مشـمول تراکم مجاز در سایر کاربـری‌ها (غیر مسکونی) برابر مصوبه 20816/95/4/ش مورخ 20/11/1395 (بازنگری در نحوه محاسبه عوارض پذیره)
    5-     عوارض احداث پیـش‌آمدگی
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد