•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی

    تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی و اصلاح مهلت اتمام عملیات ساختمانی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۳/۰۸
    شماره صدور :5/97/3707/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستا‌ی‌ تحقق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور بهبود فرآیند صدور پروانه ساختمانی و تشویق دست‌اندرکاران امر ساخت و ساز، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با اعتبار و مهلت‌های زمانی پیش‌بینی شده، به شرح بندها و تبصره‌های‌ زیر اقدام نماید.
    1- متقاضیان صدور پروانه در کلیه املاک با هر نوع کاربری، مطابق با طرح‌های تفصیلی و ضوابط شهرسازی و معماری حاکم بر ملک مورد نظر، ملزم به تهیه نقشه‌های الگوی توده‌گذاری در این زمینه می‌باشند. فرایند الزام متقاضی به تهیه نقشه باید صریح، روشن و بدون هرگونه ابهامی بوده و تمام حقوق و امتیازات مرتبط با ملک را شامل شود. شهرداری مشهد مقدس موظف است، بلافاصله پس از دریافت نقشه‌های الگوی توده‌گذاری (نقشه جرم‌گذاری و سطح اشغال) و دریافت حقوقات متعلقه یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت، نسبت به صدور پروانه ساختمانی ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری اقدام نماید.
    2- متقاضیانی که پروانه ساختمانی دریافت نموده‌اند می‌بایست قبل از شروع هر گونه عملیات ساختمانی، نسبت به تعیین مهندسین طراح و ناظر در رشته‌های مربوط و تهیه و دریافت تأییدیه نقشه‌های اجرایی اقدام نمایند. شهرداری پس از دریافت نقشه‌های مورد تأیید مهندسین طراح و ناظر (دارای ظرفیت و صلاحیت) و کنترل تاییدیه سایر مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری، نسبت به صدور " مجوز شروع عملیات ساختمانی " به نام مالک اقدام می‌نماید.
    3- در صورتی که متقاضی، درخواست "تغییرات بنا" را داشته باشد، شهرداری به استناد درخواست کتبی وی، ابتدا نسبت به بررسی وضعیت ملک، وفق ظرفیت‌های موجود در طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌های موضوعی، موضعی، مصوبات کمیسیون ماده 5 (موردی و کلی)، قوانین موضوعه و مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام و در صورت موافقت شهرداری با درخواست، متقاضی میبایست نسبت به ارائه نقشههای معماری اقدام نماید.
    تبصره1- شهرداری مشهد مقدس موظف است بلافاصله پس از دریافت و تأیید نقشه‌های طراحی معماری (که توسط مهندس طراح دارای صلاحیت و ظرفیت تهیه شده است) و دریافت حقوقات متعلقه یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت، نسبت به صدور گواهی " تغییرات بنا " ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری اقدام نماید.  

    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس موظف است درخصوص نقشه‌های اجرایی ارائه ‌شده و انطباق آن با ضوابط معماری و شهرسازی گواهی صادر شده" تغییرات بنا " ، برای گروه های ساختمانی «الف» و «ب» حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری و در گروه ساختمانی «ج» و «د» حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری، نسبت به بررسی و اعلام نظر اقدام نماید.

    4-شهرداری مشهد مقدس می‌بایست در " پروانه ساختمانی " (موضوع اجرای بند 1 مصوبه ) وگواهی "تغییرات بنا" صادره (موضوع اجرای بند 3 مصوبه )، عبارت زیر را درج نماید:
    " صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی پس از تعیین مهندسان ناظر توسط متقاضی و تأیید نقشه های اجرایی توسط مهندسین طراح و ناظر (دارای ظرفیت و صلاحیت) ، امکان‌پذیر است ".
    5- متقاضیانی که گواهی " تغییرات بنا " دریافت نموده‌اند می‌بایست قبل از شروع عملیات ساختمانی، نسبت به تعیین مهندسین طراح و ناظر در رشته‌های مربوط، تهیه و دریافت تأییدیه نقشه‌های اجرایی اقدام نمایند. شهرداری پس از دریافت نقشه‌های مورد تأیید مهندسین طراح و ناظر (دارای ظرفیت و صلاحیت) و کنترل تاییدیه سایر مراجع ذیربط حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری، نسبت به صدور " مجوز شروع عملیات ساختمانی " به نام مالک اقدام می‌نماید.
    6- وفق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست ، بهبود سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از تاریخ ابلاغ اجرای این مصوبه، مدت دوره پایان ساختمان، از تاریخ صدور " مجوز شروع عملیات ساختمانی " به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:
    زیر بنای مجوز شروع به ساخت
    مدت دوره پایان ساختمان
    گروه الف و ب
    2 سال
    گروه ج
    3 سال
    گروه د (تا 50.000 مترمربع)
    4 سال
    گروه‌د (بیش از 50.000 مترمربع)
    6 سال
     تبصره- به منظور تشویق مالکین، در صورت رعایت مهلت های مقرر در جدول بند 6 این مصوبه، به میزان 2 درصد از وجوه پرداخت شده به‌صورت نقدی هنگام صدور"پروانه" و گواهی " تغییرات بنا " به عنوان تخفیف منظور می گردد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مهلت های مزبور ، ضمانت اجرای بند 6 این مصوبه بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری اعمال خواهد شد.

     

    7- منظور از " مدت دوره پایان ساختمانی " در این مصوبه؛ تکمیل فرم گزارش مراحل پایان عملیات اجرایی ساختمان و تأسیسات روکارِ سازمان نظام مهندسی و تأیید مهندسین ناظر ساختمان و ارائهی آن از سوی مالک به شهرداری خواهد بود.

    8- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست به منظور اطلاع‌رسانی لازم ، بندهای 6 و7 این مصوبه را، در ظهر مجوز شروع عملیات ساختمانی درج نماید.
    9-کلیه‌ی گواهی‌های صادر شده قبل از تاریخ ابلاغ اجرای این مصوبه، به قوت خود باقی است و مشمول مصوبات زمان خود می‌شود.
     

     

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد