•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح و الحاق بندهایی به مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی

    اصلاح و الحاق بندهایی به مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۲/۰۴
    شماره صدور :5/97/1406/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: مصوبه شماره 19516/96/5/ش مورخ 16/11/1396 شورای اسلامی شهر به شرح زیر اصلاح و بندها و تباصری به آن الحاق شد:
    تبصره 1 اصلاحی بند 2: به منظور مساعدت و کمک به مودیان در کلیه حوزه‌های درآمدی، در صورت پرداخت تقسیطی تا یکسال، صرفاً اصل بدهی دریافت شده و مشمول افزایش حاصل از تقسیط نخواهد شد. افزایش حاصل از تقسیط بیش از یک‌سال، صرفاً‌ برای سال‌های دوم و سوم محاسبه می‌شود.
    بند 3 اصلاحی:مودی می‌بایست در صورت تقسیط بدهی تا یکسال، نسبت به سپردن یک فقره چک بابت افزایش عوارض و بهای خدمات تا میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین سررسید چک‌های تقسیط اقدام نماید. در صورت برگشت هر یک از چک‌‌های تقسیط، شهرداری موظف به وصول چک مزبور و تصفیه حساب کامل می‌باشد. چنانچه مودی، کلیه چک‌های تقسیط را در سررسید مقرر پرداخت نماید چک مزبور مسترد خواهد شد. در هر حال در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط بدهی در دوره تقسیط، شهرداری می‌تواند برای مطالبه و وصول اصل قسط مربوطه و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع تولید)، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید.
    بند 6 اصلاحی: صرفاً به مودیانی که وفق مفاد این مصوبه، بدهی خود را تقسیط نموده اند و درخواست پرداخت اقساط خود را به صورت نقدی قبل از سررسید چک ها دارند، متناسب با زمان تعجیل، حداکثر تا میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان تقسیط، سالیانه تخفیف تعلق می‌گیرد.
    تبصره 1 الحاقی بند 6: تخفیف تعجیل موضوع این بند مشمول مودیانی که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای آن‌ها محاسبه نشده است، نخواهد شد.
    تبصره 2 الحاقی بند 6: برای کلیه تقسیط های تا قبل از ابلاغ این مصوبه، ضوابط و مصوبات زمان تقسیط ملاک عمل خواهد بود.
     

    ردیف (ب) اصلاحی بند 7-1: تقسیط بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ریال: با ترهین سند ملکی یا دریافت ضمانت نامه بانکی.

    تبصره الحاقی به ردیف (ج) بند 7-1: درصورتی که کل بدهی مودی در حوزه‌های 4 و 5 درآمدی، تا مبلغ یکصد میلیون ریال باشد، مشروط بر تأیید کمیته نظارتی، بدهی با اخذ سفته، تقسیط شده و بابت تضامین، یک فقره چک به مبلغ کل بدهی اخذ می‌شود.
    بند 11 الحاقی: از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، بند 1 و تبصره‌های 1، 2 و 3، بند 2 و تبصره‌های 1 و 3 و بندهای 3 و 4 و تبصره بند 4 مصوبه شماره 3343/96/4/ش مورخ 03/03/1396 لغو می‌شود.

     

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد