•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • دستورالعمل اجرایی واگذاری مدیریت خطوط تاکسیرانی به شرکت‌های حمل و نقل درون شهری

    دستورالعمل اجرایی واگذاری مدیریت خطوط تاکسیرانی به شرکت‌های حمل و نقل درون شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۸
    شماره صدور :5/97/958/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور چابک‌سازی سازمانی، ایجاد فضای رقابتی، کاهش هزینه‌ها، سرعت‌بخشی به انجام‌ امور و با هدف استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی و تعاونی در ساماندهی و مدیریت حمل و نقل سبک درون‌شهری، دستورالعمل اجرایی واگذاری مدیریت خطوط تاکسیرانی به شرکت‌های حمل و نقل درون‌شهری به شرح پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.
    تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، دستورالعمل درجه‌بندی و توانمندسازی شرکت‌های حمل و نقل درون شهری را حداکثر ظرف مدت یک ماه برای تصویب، به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
    تبصره2- این مصوبه، از تاریخ ابلاغ قانونی، جایگزین مصوبات شماره 1801/3/ش مورخ 29/5/1387، شماره 1538/3/ش مورخ 01/04/1388 و شماره 2947/91/3/ش مورخ 11/7/1391 می‌شود.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد