•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تمدید مدت زمان اجرای مصوبه شماره 12289/96/5/ش مورخ 24/07/96

    تمدید مدت زمان اجرای مصوبه شماره 12289/96/5/ش مورخ 24/07/96

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۸
    شماره صدور :5/97/955/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس مهلت داده می شود، ظرف مدت حداکثر 3 ماه نسبت به طراحی و تهیه نشان مشهد، تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه و ارسال آن به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد