•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • مجوز انعقاد قرارداد درخصوص تهاتر بدهی شهرداری بابت واحدهای تجاری ملکی برج آلتون

    مجوز انعقاد قرارداد درخصوص تهاتر بدهی شهرداری بابت واحدهای تجاری ملکی برج آلتون

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۱
    شماره صدور :5/97/605/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به واگذاری املاک و پروانه خود با قیمت کارشناسی به آقای احدیان وکالتا و اصالتا از طرف سایر مالکین مجتمع آلتون، در قبال عودت یک قطعه زمین به متراژ 10000 مترمربع واقع در بلوار میثاق 32 مشهد(قسمتی از اراضی باغ عامل زاده) به همراه 60000 مترمربع پروانه (به دلیل عدم اخذ تأییدیه لازم از کمیسیون فنی ماده 5 توسط شهرداری)، مشروط به رعایت صرفه و صلاح شهرداری و تأیید معوض و قیمت کارشناسی عوض و معوض در کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر اقدام نماید.
    تبصره- در صورتی که قیمت املاک جانشین، بیشتر یا کمتر از ملک میثاق باشد، مابه‌التفاوت آن می‌بایست وفق موافقت‌نامه و ظرف مدت 2 ماه تصفیه شود.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد