•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تأمین سهم شهرداری از هزینه بازسازی پروژه مشارکتی سلمان

    تأمین سهم شهرداری از هزینه بازسازی پروژه مشارکتی سلمان

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۱
    شماره صدور :5/97/606/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای تأمین مازاد هزینه‌های بازسازی خسارت آتش‌سوزی ساختمان سلمان نسبت به مبلغ پرداخت شده توسط بیمه، تا سقف مبلغ 35.000.000.000 (سی و پنج میلیارد) ریال به نسبت سهم شهرداری (بدون لحاظ نمودن واگذاری‌های انجام شده به غیر و بر مبنای 40 درصد بخش اداری و 22 درصد بخش تجاری بر اساس توافق بین شرکای پروژه) از محل دارایی‌های خود در داخل و خارج پروژه‌ سلمان و نیز به صورت واگذاری امتیاز پروانه‌ ساختمانی در سطح شهر مشهد، به املاک متعلق به پیمانکار بازسازی، با لحاظ تخفیف نقدی زمان اخذ پروانه یا زمان اتمام بازسازی پروژه سلمان، اقدام نماید.
    تبصره- گزارش عملکرد مالی بازسازی پروژه مزبور می‌بایست به تأیید حسابرس رسمی منتخب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برسد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد