•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • لغو مصوبه واگذاری زمین برای اجرای مجتمع آموزشی فرهنگ زیارت

    لغو مصوبه واگذاری زمین برای اجرای مجتمع آموزشی فرهنگ زیارت

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۱
    شماره صدور :5/97/647/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:با توجه به عدم رعایت مفاد بند 2 مصوبه شماره 2597/91/3/ش مورخ 20/06/91 و بند 1 مصوبه شماره 7542/95/4/ش مورخ 31/4/95 (موضوع واگذاری زمین برای احداث مجتمع آموزشی فرهنگ زیارت) توسط اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و با عنایت به نیاز شهرداری مشهد مقدس به زمین مورد اشاره واقع در بلوار شهدای تاکسیرانی با کد نوسازی 3/7/4/5 و مساحت 3100 مترمربع، موضوع واگذاری زمین مزبور کأن لم یکن تلقی شده و ملک مذکور به شهرداری عودت می‌شود.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد