•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح جداول پیوست ماده 2 مصوبه تعیین بهای خدمات بلیت اتوبوس و یارانه پرداختی به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال 1396

    اصلاح جداول پیوست ماده 2 مصوبه تعیین بهای خدمات بلیت اتوبوس و یارانه پرداختی به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال 1396

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۱/۲۱
    شماره صدور :5/97/641/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: جداول پیوست ماده 2 مصوبه شماره 8094/96/4/ش مورخ 17/05/1396 شورای اسلامی شهر با موضوع تعیین بهای خدمات بلیت اتوبوس و یارانه پرداختی به بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال 1396، به شرح پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و تصویب شد.
    تبصره 1- باتوجه به تغییرات حاصل‌شده، سرجمع یارانه شهرداری از مبلغ 355.049.894.798 ریال به مبلغ 421.353.692.764 ریال افزایش یافته که بر این اساس و به تبع آن، میانگین یارانه پرداختی شهرداری به بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی نیز در سقف یادشده از میزان 1494 ریال به میزان 1598 ریال تغییر می‌یابد.
    تبصره 2- میزان تغییرات یارانه پرداختی شهرداری به بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی مندرج در تبصره 1 این مصوبه می‌بایست به تأیید حسابرس مستقل عضو جامعه حسابرسان رسمی برسد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد