•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح و متمم بودجه سال 1396 شرکت بهره برداری قطار شهری

    اصلاح و متمم بودجه سال 1396 شرکت بهره برداری قطار شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20111/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده‌واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1396 شرکت بهره‌برداری قطار شهری که از حیث منابع به مبلغ 729.056.127.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۷۲۹,۰۵۶,۱۲۷.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، 5 درصد افزایش داشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره زیر تصویب شد:
    تبصره- با توجه به شرایط خاص تبلیغات در وسایل نقلیه عمومی، مقرر گردید تبلیغات در ایستگاه‌ها، بدنه و داخل قطارشهری و درآمدهای آن، از مصوبه شماره 6387/94/4/ ش مورخ 14/05/1394 شورای اسلامی شهر مستثنی شود.
     
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد