•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بودجه سال 1396 شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی

    اصلاح بودجه سال 1396 شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20110/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:اصلاح بودجه سال 1396 شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی که از حیث منابع به مبلغ 185.181.000.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ 185.181.000.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، 2 درصد کاهش داشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد:
    تبصره1-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، مبلغ افزایش در هزینه‌های فصل اول ( جبران خدمات کارکنان ) را به مبلغ 000/000/600/3 ریال از سر فصل سایر فصول کسر نماید، به نحوی که در سرجمع مصارف، افزایشی ایجاد نشود و این مبلغ به بخش چهارم مازاد درآمد بر هزینه اضافه شود و در صورتی که تاکنون و بدون مجوز، مازاد بر اعتبار مصوب مصرف شده، اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
    تبصره2-شهرداری مشهد مقدس موظف است برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را نسبت به وصول مطالبات سنواتی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، انجام دهد و گزارش آن را هر سه ماه یکبار، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد