•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بودجه سال 1396 سازمان فردوس‌ها

    اصلاح بودجه سال 1396 سازمان فردوس‌ها

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20102/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1396 سازمان فردوس‌ها که از حیث منابع به مبلغ ۳۵۱,۵۷۷,۳۴7.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۳۵۱,۵۷۷,۳۴7.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، جابجایی، کاهش و افزایش در منابع و مصارف داشته، ولی در سرجمع بودجه تغییری نداشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد