•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

    اصلاح بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20099/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی که از حیث منابع به مبلغ ۵۶,۸۵۴,۳۲۰,000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۵۶,۸۵۴,۳۲۰,000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، 11 درصد کاهش داشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.
    پیوست
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد