•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بودجه سال 1396 شرکت قطار شهری

    اصلاح بودجه سال 1396 شرکت قطار شهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20095/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1396 شرکت قطارشهری از حیث منابع به مبلغ 52.370.000.000 ریال و مصارف به مبلغ 52.370.000.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، 3 درصد کاهش داشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره زیر تصویب شد:
    تبصره- شهرداری مشهد مقدس موظف است، گزارش تفکیک شده از اعتبارات و محل هزینه اوراق مشارکت عرضه شده برای احداث خطوط قطارشهری را، حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد