•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمان مدیریت پسماند

    اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمان مدیریت پسماند

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20077/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:اصلاح و متمم بودجه سال 1396 سازمان مدیریت پسماند که از حیث منابع به مبلغ ۸۹۳,۵۱۳,۱۹۷.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۸۹۳,۵۱۳,۱۹۷.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، 1 درصد افزایش داشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره زیر تصویب شد:
    تبصره-شهرداری مشهد مقدس ( سازمان مدیریت پسماند) مکلف است به منظور ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری درباره اقدامات سازمان پسماند، گزارش سود و زیان هریک از فعالیت های درآمدی را به تفکیک تهیه و در لایحه تفریغ بودجه سال 1396، به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید. 
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد