•  
      • طبقه بندی قوانین و مقررات
      • اصلاح و متمم بودجه سال 1396 موسسه فرهنگی شهر آرا

        اصلاح و متمم بودجه سال 1396 موسسه فرهنگی شهر آرا

        شماره جلسه :
        تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
        شماره صدور :5/96/20076/ش
        سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
        دوره تصویب :دوره پنجم
         ماده واحده:اصلاح و متمم بودجه سال 1396 موسسه فرهنگی شهرآرا که از حیث منابع به مبلغ ۱۲۸,۵۴۹,۰۷۷.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۲۸,۵۴۹,۰۷۷.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، 1 درصد افزایش داشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره زیر تصویب شد:
        تبصره-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، اقدام لازم را نسبت به تعیین مکان جدید برای ساختمان موسسه فرهنگی شهرآرا و انتقال آن در سال 1397، به عمل آورده و معادل ریالی آن را، از قسمت مصارف بودجه سال 1397 حوزه اقتصادی کاهش دهد.
         
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد