•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن

    اصلاح بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    شماره صدور :5/96/20074/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
     ماده واحده:اصلاح بودجه سال 1396 سازمان زمین و مسکن که از حیث منابع به مبلغ ۷۵,۰۲۷,۲۴۰.000 ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۷۵,۰۲۷,۲۴۰.000 ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب، 3 درصد کاهش داشته است) به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره زیر تصویب شد:
    تبصره-شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن) مکلف است با توجه به اهمیت اقتصاد زمین در مدیریت شهری و مطالعات انجام شده در خصوص املاک بزرگ مقیاس پیرامون شهر که در معرض تخریب می‌باشد، برای تملک و یا مدیریت این املاک از طریق تهاتر، تعریف کاربری‌های خاص و یا مشارکت با مالکین، پیشنهادهای مناسب را در برنامه و بودجه سال 1397 سازمان لحاظ و به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد