•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نحوه ساماندهی متکدیان

    نحوه ساماندهی متکدیان

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۹/۱۴
    شماره صدور :5/96/15560/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس و سایر دستگاه های ذیربط مکلفند بر اساس شرح وظایف مندرج در مصوبه شماره 70/603 مورخ 25/03/1378 شورای عالی اداری کشور نسبت به ساماندهی متکدیان اقدام نماید.
    تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است وفق مصوبه مزبور، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت اجرای طرح، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدام نماید.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس مکلف است ظرف مدت 3 ماه آیین‌نامه نحوه شناسایی و جمع‌آوری متکدیان را به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد