•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاح بندهای 2-2 و تبصره 1 ماده 2 و تبصره 1 بند 5-3 ماده 5 پیوست مصوبه شماره 2124/96/4/ش مورخ 12/02/96 و اصلاح جدول پیوست مصوبه شماره 6910/96/4/ش مورخ 03/05/96

    اصلاح بندهای 2-2 و تبصره 1 ماده 2 و تبصره 1 بند 5-3 ماده 5 پیوست مصوبه شماره 2124/96/4/ش مورخ 12/02/96 و اصلاح جدول پیوست مصوبه شماره 6910/96/4/ش مورخ 03/05/96

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۱۰/۱۹
    شماره صدور :5/96/17767/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: بند 2-2 و تبصره 1 ماده 2 و تبصره 1 بند 5-3 ماده 5 مصوبه شماره 2124/96/4/ش مورخ 12/02/96 (آیین‌نامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسیرانی مبادی ورودی، حرم مطهر و شبکه‌های بیسیم) به شرح بندهای زیر اصلاح و جدول پیوست مصوبه شماره 6910/96/4/ش مورخ 03/05/96 امتیازبندی متقاضیان فعالیت در خطوط ویژه، به شرح جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بازنگری شد.
    1- بند 2-2 ماده 2 (اصلاحی): داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای خط ویژه فرودگاه و مدرک تحصیلی سیکل برای دیگر خطوط ویژه صرفا جهت متقاضیان جدید.
    2- تبصره 1 ماده 2 (اصلاحی): تاکسیرانان در حال فعالیت در خطوط ویژه برای شرکت در فراخوان خطوط مربوطه، از شرایط این بند مستثنی می‌باشند.
    3- تبصره 1 بند 5-3 ماده 5 (اصلاحی): در صورت احراز شرایط، حداقل امتیاز برای اعزام به خطوط ویژه فرودگاه 27 امتیاز و خطوط ویژه راه آهن، پایانه مسافربری و حرم مطهر رضوی 17 امتیاز و شبکه های بیسیم 13 امتیاز می‌باشد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد