•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • ایجاد و استقرار مدیریت نظام آموزشی جامع و یکپارچه در فرهنگسراهای موضوعی شهر مشهد

    ایجاد و استقرار مدیریت نظام آموزشی جامع و یکپارچه در فرهنگسراهای موضوعی شهر مشهد

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۵/۰۳
    شماره صدور :4/96/6909/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره چهارم

     ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور افزایش بهره‌وری و اثربخشی فعالیت‌های آموزشی فرهنگسراهای شهر مشهد با موضوع آموزش‌های شهروندی، نسبت به طراحی و استقرار نظام مدیریت آموزشی یکپارچه و کارآمد در فرهنگسراهای موضوعی به شرح مراحل زیر اقدام نماید:

    الف) مرحله طراحی: مطابق بندهای زیر و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه صورت می‌پذیرد.
      1- تدوین و استقرار نظام برنامه‌ریزی آموزشی یکپارچه به منظور ارتقا و بهبود کیفیت آموزش شهروندی، انجام فعالیت‌های آموزشی نظام‌مند و مبتنی بر برنامه.
      2- طراحی مدل آموزشی یکپارچه مبتنی بر سیاستهای ابلاغی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با انجام نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازمندی‌های آموزشی شهروندان.
      3- طراحی و استقرار مدلی یکپارچه و استاندارد با استفاده از الگوها و مدل‌هایی که پشتوانه علمی و نظری داشته باشد، به منظور ساماندهی ساز و کارهای فرایند طراحی، تولید و اجرای محتواهای آموزش ترویجی.
      4- تهیه مدل مدون نظارت و ارزیابی بر اساس رویکردهای علمی ارزیابی و نظارت آموزشی، با استفاده از ابزارهای علمی و استاندارد طراحی شده بر اساس رویکردهای کمی و کیفی و قابل اجرا به منظور امکان ارزیابی‌های طولی- مقایسه‌ای در فرهنگسراهای موضوعی شهر مشهد مقدس.
    ب) مرحله اجرا: این مرحله متناسب با طراحی صورت‌گرفته، از طریق بکارگیری کادر مجرب و آموزش دیده برای تصدی امور آموزشی (گزینش شده براساس معیارهای دقیق و تأیید شده) شامل تدریس به شهروندان، ایفای نقش رابط بین فرهنگسرا و شهروندان، طراحی محتواهای آموزشی و نهایتا انجام امور مربوط به ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های آموزشی عملیاتی می‌گردد.
    تبصره- شهرداری مشهد مقدس موظف است، گزارش اقدامات انجام شده مراحل این مصوبه را حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد