•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • آیین‌نامه تأمین منابع مالی غیر نقد برای اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب شهرداری

    آیین‌نامه تأمین منابع مالی غیر نقد برای اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب شهرداری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۶/۱۳
    شماره صدور :5/96/9709/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     ماده واحده: آیین‌نامه اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب از طریق تأمین منابع مالی غیر نقد به شرح پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصویب شد.

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد