•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • انتشار اوراق مشارکت برای فاز 3 پروژه خط 2 قطارشهری

    انتشار اوراق مشارکت برای فاز 3 پروژه خط 2 قطارشهری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۸/۱۷
    شماره صدور :5/96/13930/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستند به بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز فاز 3 پروژه خط 2 قطارشهری مشهد، نسبت به انتشار اوراق مشارکت با سود علی‌الحساب، مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 000/000/000/000/4 (چهار هزار میلیارد) ریال، با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.

    تبصره 1- اوراق مشارکت می‌بایست از طریق بانک تجارت، ملت، سپه، شهر و ... به متقاضیان واگذار ‌شود.
    تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست، پرداخت 50 درصد سود اوراق مشارکت مزبور را در دوره‌های سه ماهه و 50 درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت (چهار سال) تعهد ‌نماید.
    تبصره 3- تبصره 9 الحاقی ماده واحده مصوبه شماره 5555/90/3/ش مورخ 28/12/90 و اصلاحیه شماره 5600/91/3/ش مورخ 07/12/91 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به قوت خود باقی است.
    تبصره 4-شهرداری مشهد مقدس موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه و ارائه برنامه تأمین مالی جهت تصفیه بدهی اوراق مشارکت مزبور در سررسید مقرر، با اولویت استفاده از پتانسیلهای اقتصادی و حمل نقل محور (TOD) اقدام نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد