•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • سرویس‌دهی حمل و نقل رایگان برای انتقال تماشاگران به ورزشگاه‌های شهر مشهد مقدس

    سرویس‌دهی حمل و نقل رایگان برای انتقال تماشاگران به ورزشگاه‌های شهر مشهد مقدس

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۶/۰۸/۰۹
    شماره صدور :5/96/13400/ش
    سال تصویب :۱۳۹۶/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به سرویسدهی حمل و نقل رایگان برای انتقال تماشاگران مسابقات لیگ برتر شهر مشهد مقدس به ورزشگاه‌های سطح شهر در قالب برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی با رعایت تبصره‌های زیر اقدام نماید.
    تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس موظف است اعتبارات لازم را در لایحه اصلاح بودجه سال 1396 لحاظ نموده و به سرفصل اعتبارات حوزه فرهنگی و اجتماعی اضافه نماید.
    تبصره 2-شهرداری مشهد مقدس موظف است برای جبران خسارت احتمالی به سرویس‌های در اختیار تماشاگران، تعهدات جبرانی لازم را از باشگاه‌های دریافت کننده خدمات این مصوبه، اخذ نماید.
    تبصره 3- ارائه هرگونه خدمات به تیمها، باشگاه‌های ورزشی و نیز تربیتبدنی ادارات در موضوعات ورزشی منوط به تأیید مدیریت تربیتبدنی همگانی شهرداری مشهد مقدس می‌باشد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد